Седница Градског већа

47. Седница Градског већа

 

 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст)

С А З И В А М

47. седницу Градског већа града Зрењанина за понедељак 29.06.2020. године.

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа, са почетком у 09,15 часова.

            За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 12737/5)

            ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

2. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (грађевинска парцела коју чине кат.парц.бр. 8738, 8740, 8742/1 и део парцеле бр. 8743)

            ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

3. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 7226/33 и 7226/34)

            ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

4. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 9821/5 и 9821/6)

            ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

5. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (део кат.парц.бр. 13187/27 и део кат.парц.бр. 13189/2 у укупној површини од 4000 м2)

            ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

6. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (део кат.парц.бр. 13187/27 и део кат.парц.бр. 13189/2 у укупној површини од 13799 м2)

            ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

7. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (део кат. парц. бр. 1630/1)

            ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

8. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (део кат. парц. бр. 8595/1)

            ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

 9. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН              

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -                                                                      

Број: 06-59/20-III                                                                           

Дана: 26.06.2020. године                                                                 

З Р Е Њ А Н И Н

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чедомир Јањић

НАПОМЕНА: 

            Материјали за тачке предложеног дневног реда за 47. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 29.06.2020. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.

            Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

            Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.