Седница Градског већа

3. Седница Градског већа

 

 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

            На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)

С А З И В А М

3. седницу Градског већа града Зрењанина за петак 22.01.2021. године.

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 8,15 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Утврђивање Предлога Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини града Зрењанина
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

2. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

3. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

4. Утврђивање Предлога Одлуке о изради изменe и допунe Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I'' у Зрењанину       
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

5. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти       
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Софија Анђелковић

6. Утврђивање Предлога Закључка у вези опредељивања дела кат.парц.бр. 9282/1 к.о. Зрењанин I за потребе конкурисања града Зрењанина на конкурс УНОПС-а (United Nations Office for Project Services) за изградњу намењену збрињавању угрожених група са територије града, кроз програм подршке ЕУ социјалном становању и активној инклузији    
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

7. Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина за 2020. годину      
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Павле Карлечик

8. Текућа питања


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
Број: 06-17/21-III
Дана: 21.01.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 3. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 22.01.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће. 
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 
Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.