Седница Градског већа

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)  

  

С А З И В А М

17. седницу Градског већа града Зрењанина за пeтак 02.09.2022. године.

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 07,30 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

2. Утврђивање Предлога Одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења на територији града Зрењанина
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јованов

3. Утврђивање Предлога Одлуке о обављању комуналне делатности димничарске услуге на територији града Зрењанина
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јованов

4. Утврђивање Предлога Одлуке о одржавању јавних зелених површина на територији града Зрењанина
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јованов

5. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о одржавању комуналне хигијене
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Јованов

6. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину
    Текстуални део
    Графички део
    Услови
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

7. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину
    Текстуални део
    Графички део
    Услови
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

8. Утврђивање Предлога Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину
    Текстуални део
    Графички део
    Услови
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

9. Утврђивање Предлога Одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Елемир
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љиљана Пецељ Лубурић

10. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији града Зрењанина
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Табачки

11. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о паркирању возила
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Малинић

12. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељаких, занатских и трговинских објеката на територији града Зрењанина
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Малинић

13. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији града Зрењанина
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Малинић

14. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката на површинама јавне и друге намене на територији града Зрењанина
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Малинић

15. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о пијацама
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Малинић

16. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Малинић

17. Утврђивање Предлога Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стојанка Вучковић

18. Утврђивање Предлога Одлуке о давању сагласности на коначни нацрт јавног уговора о јавно-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина
ИЗВЕСТИЛАЦ: Едвард Беновић

19. Утврђивање Предлога Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти
ИЗВЕСТИЛАЦ: Софија Анђелковић

20. Утврђивање Предлога Закључка о одобравању учешћа града Зрењанина у суфинансирању обнове крова и кровне конструкције на објекту у Зрењанину у улици Краља Петра бр. 3
ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

21. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

22. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанина за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

23. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Финансијском извештају ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Милинковић

24. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на другу измену и допуну Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Милинковић

25. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2021. годину ЈКП ''Пијаце и паркинзи'''' Зрењанин
ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов

26. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на II измену Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов

27. Извештај о реализацији програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. годину 
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгомир Радованац

28. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Прве измене Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина

29. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Прве измене Програма пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: др Дејан Јованов

30. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању I Ребалансa Програма пословања Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Данијел Шебез

31. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања за 2022. годину Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Карлечик

32. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Народног музеја Зрењанин за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Синиша Оњин

33. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

34. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Историјског архива Зрењанин за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

35. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

36. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Савремене галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

37. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

38. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Прве измене Финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Цвијановић

39. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Ребаланса буџета Центра за социјални рад града Зрењанина за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

40. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Невена Монтресор

41. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Предлога ребаланса буџета Геронтолошког центра у Зрењанину за 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Тања Живанов

42. Извештај о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2021. годину 
ИЗВЕСТИЛАЦ: др Миле Ковачевић

43. Предлог Одлуке о усвајању Програма доделе бесповратних средстава за економско оснаживање жена и подстицања женског предузетништва на територији града Зрењанина у 2022. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стојанка Вучковић

44. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-123/22-III
Дана: 01.09.2022. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 17. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 02.09.2022. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.