Седница Градског већа

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) 
  

С А З И В А М

15. седницу Градског већа града Зрењанина за среду  08.06.2022. године.

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа, са почетком у 08,15 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 

1 Утврђивање Предлога Одлуке о давању сагласности на предлог Пројекта јавно-приватног партнерства финансирања и извођења радова на потпуној санацији-ремедијацији и затварању постојеће градске депоније-сметлишта на територији града Зрењанина и изградњи санитарне касете, са јавним плаћањем
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Стојанка Вучковић

2 Утврђивање Предлога Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Златинка Јефтић

3. Утврђивање Предлога Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мила Ратковић Панић

4. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Туристичке организације града Зрењанина 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина

5. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Савремене галерије Уметничке колоније Ечка -Зрењанин 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Тања Лукић

6. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

7. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измену и допуну програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Несторов

8. Текућа питања

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-74/22-III
Дана: 07.06.2022. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 15. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 08.06.2022. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће, осим материјала за тачку 1. предложеног дневног реда која ће се доставити накнадно.
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 
Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.