Седница Градског већа

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) 
 

С А З И В А М

13. седницу Градског већа града Зрењанина за петак 28.01.2022. године.
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,15 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о месним заједницама на територији града Зрењанина 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Бурсаћ

2. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

3. Утврђивање Предлога Одлуке о радном времену Апотекарске установе Апотека Зрењанин
     ИЗВЕСТИЛАЦ: др Милан Миљуш

4. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Самарџија

5. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јован Цветић

6. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута  Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Карлечик

7. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута  Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Тања Лукић

8. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Статут Апотекарске установе Апотеке Зрењанин
     ИЗВЕСТИЛАЦ: др Милан Миљуш 

9. Утврђивање Предлога Решења о допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање поврде о смрти
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Софија Анђелковић

10. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Зрењанин под бр. 3728 од 14. децембра 2021. године.
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Бодирога

11. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин 
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгомир Радованац

12. Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина за 2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Павле Карлечик

13. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на I измену програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2022. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦА: Александар Мартинов

14. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на  Измене и допуне  програма пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Свилар

15. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању у целости Измене Годишњег плана рада за радну 2021/2022. годину Предшколске установе Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Петровић

16. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-19/22-III
Дана: 27.01.2022. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 13. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 28.01.2022. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 
Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.