Oglasi i konkursi

 

KONKURSI I OGLASI

Rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije solarni park „Solar power plant Theta“ u KO Melenci 

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Rani javni uvid traje od: 01. marta 2024. god.  do 16. marta 2024.god.
 • Elaborat

Konkurs za sufinansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2024. godinu

 • Oglašava GRAD ZRENJANIN
 • Rok 12.03.2024. godine

Dokumenta:

Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za biomedicinski potpomognutu oplodnju u gradu Zrenjaninu
 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Gradonačelnik
 • Rok: do 31.12.2024. godine ili do utroška raspoloživih sredstava
Dokumentacija:
Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina
 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Gradonačelnik
 • Rok: do utroška raspoloživih sredstava
Dokumentacija:

Javni poziv za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica na teritoriji grada Zrenjanina kroz dohodovne aktivnosti

Konkurs za dodelu stipendija učenicima i studentima grada Zrenjanina za školsku 2023/2024. godinu 

Rani javni uvid u elaborat za izradu plana detaljne regulacije pristaništa za sopstvene potrebe u KO Perlez

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Rani javni uvid traje od: 26. januara 2024. god.  do 10. februara 2024.god.
 • tekstualni i grafički deo

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZRENJANINA RADI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM POD OPŠTIM USLOVIMA

Nacrt Strategije za mlade srednjeg Banata za period 2024-2030 - Javna rasprava

 • Organizacija: Gradsko veće grada Zrenjanina
 • Javna rasprava traje do 27.01.2024. godine
 • Komentare na Nacrt Strategije za mlade srednjeg Banata za period 2024-2030 možete slati na sledeću adresu: rajko.kapelan@grad.zrenjanin.rs
 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok za prijavu: 14. februar 2024. godine
 • Prijavni obrazac
 

Ponovljeni Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Gradnulica" u Zrenjaninu 

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 29. decembra 2023. god.  do 13. januara 2024. god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo

Javni poziv za ostvarivanje prava na povlašćen prevoz na teritoriji grada Zrenjanina za 2024. godinu

Javni poziv za dodelu paketa pomoći u hrani za izbegla i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji Grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok za prijavu: 5. januar 2024. godine
 • Prijavni obrazac

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ečka

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 15. decembra 2023. god.  do 30. decembra 2023. god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo

OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU ZRENJANIN

KONAČNA RANG LISTA KORISNIKA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OSTVARIVANJE SUBVENCIJE - ENERGETSKI VAUČER ZA PLAĆANJE DELA ENERGENATA ZA SOCIJALNO UGROŽENA DOMAĆINSTVA NA TERITORIJI GRADA

 
 
Oglašava: Grad Zrenjanin

JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava  za ekonomsko osnaživanje mladih na teritoriji grada Zrenjanina u  2023. godini

 
 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok za prijavu: 24. novembar 2023. godine

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MESTA

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2023. godini

Rešenje doneto: 08.11.2023. godine

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2023. godini

Javni poziv za prezentaciju 

Urbanistički projekat urbanističko - arhitektonske razrade lokacije dogradnje stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila na parceli kat. br. 13184/36 KO Zrenjanin I, koji su izradili odgovorni urbanista Dragica Štimac dipl.inž.arh., i ''Termoinžinjering'' d.o.o. (br. 05-UP/2023 od oktobra 2023. godine), podnosioc zahteva "Lukoil Srbija" d.o.o. Beograd,  Bulevar Mihajla Pupina br. 165d, Beograd.

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javna prezentacija traje od: 10.  novembra 2023. god.  do 17. novembra 2023.god.
 • Urbanistički projekat

Javni poziv za prezentaciju 

Urbanističkog projekta za urbanističko - arhitektonsku razradu lokacije za potrebu izgradnje višeporodično stambeno - poslovnog objekta, odgovornog urbaniste Đorđa Bajila, dipl.inž.arh., iz Društva za projektovanje inženjering i konsalting „Đorđe Bailo arhitekti“ d.o.o. iz Novog Sada, podnosioca zahteva „AGRORIT“ d.o.o, Ulica Svetozara Markovića 33-37, Melenci.

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javna prezentacija traje od: 10.  novembra 2023. god.  do 17. novembra 2023.god.
 • Urbanistički projekat

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanje razvoja ženskog preduzetništva kroz finansijsku podršku u poslovanju na teritoriji grada Zrenjanina za 2023. godinu

Predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem

 • Doneto: 03.11.2023. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2023. godini

 • Rešenje doneto: 31.10.2023. godine

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zrenjanina za 2023. godinu

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zrenjanina za 2023. godinu

 • Raspisuje: Grad Zrenjanin
 • Rok: 31.12.2023. godine

Prilozi:

LISTA DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA)

Obaveštenje o načinu dostavljanja dokumentacije u vezi sa Javnim pozivom

Obaveštavamo sve zainteresovane građane u vezi sa javnim pozivom za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova:
- Javni poziv za građane je trenutno stopiran zbog količine prijava građana kojim je dostignut iznos sredstava opredeljenih pozivom i trenutno Komisija na terenu proverava ispunjenost tehničkih uslova prijava građana.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Gradnulica" u Zrenjaninu 

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 20. oktobra 2023. god.  do 19. novembra 2023. god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo

Ponovljeni Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Mala Amerika" u Zrenjaninu 

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 20. oktobra 2023. god.  do 04. novembra 2023. god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo 

O G L A S ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU ZRENJANIN

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko- arhitektonske razrade lokacije za izgradnju Betonske baze i Asfaltne baze sa pratećim objektima i proizvodnog objekta (P) na parcelama kat. br. 15229/2, 15219/1, 15220/3, 15412/3, 15273/1, 15272/1, 15271/1, 15267/1, 15264/1, 15268/2 i 15272/2 KO Zrenjanin I, odgovorni urbanista Ljubica Ćulibrk Santrač, dipl.inž.arh., iz Arhitektonskog studija ''Nuova'', podnosioca zahteva "Ekogradnja invest" d.o.o. Zrenjanin, Industrijska br. 5g, Zrenjanin.

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javna prezentacija traje od: 06. oktobra 2023. god.  do 13. oktobra 2023.god.
 • Urbanistički projekat (.zip, 218 MB)

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2023. godini

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu pomoći u ogrevnim drvima sa prevozom, za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Zrenjanina

- Oglašava: Grad Zrenjanin - Poverenik za izbeglice i migracije
- Trajanje javnog poziva: do 20. oktobra 2023. godine
- Prijavni obrazac

Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zrenjanina

 • Raspisuje: Grad Zrenjanin
 • Rok: 30.11.2027. godine
Prilozi:

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Dolja" u Zrenjaninu 

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 29. septembra 2023. god.  do 29. oktobra 2023. god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo
Javni poziv za regresiranje troškova prigradskog prevoza studenata 
Javni poziv za refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata

JAVNI POZIV za dodelu bespovratne novčane pomoći u cilju obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata usled elementarne nepogode grad, kiša i jak olujni vetar u julu mesecu 2023. godine na teritoriji Grada Zrenjanina

JAVNI POZIV za dodelu bespovratne novčane pomoći za obnovu porušenih porodičnih stambenih objekata usled elementarne nepogode jak olujni vetar, grad i kiša u julu mesecu 2023. godine na teritoriji Grada Zrenjanina

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Zrenjanina za 2024. godinu 

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Zrenjanina za 2024. godinu

REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA LOVAČKIH UDRUŽENJA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ZA 2023.GODINU

 • Rešenje doneto: 18.07.2023. godine

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima) za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina

Konkurs za izbor privrednih subjekata u sprovođenju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina

Javni poziv povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji, koji žive na teritoriji grada Zrenjanina, za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, namenjene za poboljšanje njihovih uslova stanovanja

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Poverenik za izbeglice i migracije
 • Javni poziv traje: od 13-20. juna 2023. godine
 • Prijavni obrazac
ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, U NABAVKU NOVE OPREME, MAŠINA I MEHANIZACIJE U 2023. NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE ORGANSKE PROIZVODNJE - NABAVKU SADNOG I SEMENSKOG MATERIJALA DOZVOLJENOG ZA UPOTREBU U ORGANSKOJ PROUZVODNJI, KONTROLU ZEMLJIŠTA I PLODOVA, SERTIFIKACIJU ORGANSKE PROIZVODNJE I DRUGE  INVESTICIJE KOJE SE ODNOSE NA ORGANSKU PROIZVODNJU, A DEO SU OSTALIH MERA RURALNOG RAZVOJA U 2023. GODINI NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2019, 2021, 2022. i 2023. godinu 

JAVNI POZIV povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji koji žive na teritoriji Grada Zrenjanina za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje, namenjene za poboljšanje njihovih uslova stanovanja

 • Oglašava: Republika Srbija - Komesarijat za izbeglice i migracije
 • Rok za prijavu: 09. jun 2023. godine

Prijavni obrazac 

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskog sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2023. godini

 • Doneto: 12.04.2023. godine

Predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem

 • Donet:  06.04.2023. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju Konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2023. godini

 • Doneto: 29.03.2023. godine

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

 • Oglašava: Ministarstvo za brigu o selu
 • Rok za podnošenje prijava: 01.novembar 2023. godine

Konkurs za sufinansiranje programskih aktivnoasti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2023. godinu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok za prijavu: 16.03.2023 godine

Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2023. godinu

 • Doneto 27.02.2023. godine

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica u 2023. godini

 • Doneta: 10.02.2023. godine.

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2023. godini

KONAČNA LISTA reda prvenstva korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala i opreme na teritoriji grada Zrenjanina

Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina

Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za biomedicinski potpomognutu oplodnju u gradu Zrenjaninu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Gradonačelnik
 • Rok: do 31.12.2023. godine ili do utroška raspoloživih sredstava
 • Dokumentacija:

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Zrenjanin

Predlog liste reda prvenstva korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala i opreme na teritoriji grada Zrenjanin

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava za 2023. godinu

KONAČNA RANG LISTA KORISNIKA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OSTVARIVANJE SUBVENCIJE - ENERGETSKI VAUČER ZA PLAĆANJE DELA ENERGENATA ZA SOCIJALNO UGROŽENA DOMAĆINSTVA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANIN

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije na teritoriji grada Zrenjanina

 • Odluka doneta: 18.11.2022. godine

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD ZRENJANIN U 2022. GODINI

KONAČNA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. god.

Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2022. godinu

 • Doneto: 18.10.2022. godine

KONAČNA LISTA korisnika pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti 

 • ODLUKA
 • Oglašava: Grad Zrenjanin

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica u 2022. godini

 • Doneto: 11.10.2022. godine

PREDLOG LISTE reda prvenstva korisnika pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti 

 • Oglašava: Grad Zrenjanin 
PRELIMINARNA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. god

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava  za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanja razvoja   ženskog preduzetništva kroz finansijsku podršku u poslovanju na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. godinu

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2022. godinu

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Zrenjanina za period od 2022-2027. godine

Obaveštenje o mogućnosti uvida u deo posebnog biračkog spiska nacionalne manjine za područje grada Zrenjanina

Lista za sufinansiranje projekata sportskih organizacija u gradu Zrenjaninu za 2023. godinu.

OBAVEŠTENJE

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godinu

 • Doneto: 31.08.2022. godine

Predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem

 • Doneto: 25.08.2022. godine
Konačna lista reda prvenstva o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova, za 25 stambenih jedinica u Kleku
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

OBAVEŠTENJE o proceduri, vremenu, načinu i uslovima za podnošenje prijava za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na kupovinu stana za lokacije Kraljevo, Kragujevac, Sremska Mitrovica i Vranje

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Zrenjanina za 2023. godinu

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Zrenjanina za 2023. godinu

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

Preliminarana lista direktnih korisnika na osnovu Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Zrenjanina

Obaveštenje o načinu ostvarivanja prava na dodelu državne pomoći za pribavljanje prve nekretnine po osnovu rođenja deteta

 • Organizacija: Grad Zrenjanin

Obrasci:

Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava izmenu oglasa o javnom uvidu u Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i izveštaj o Strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

 • Doneto: 26.04.2022. godine

Predlog o raspodeli sredstava Komisije za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

 • Doneto: 18.04.2022. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Doneto: 13.04.2022. godine

Predlog liste korisnika pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva izbeglica koja su bila korisnici programa kupovine seoskih kuća sa okućnicom iz sredstava budžeta RS ili APV na teritoriji grada Zrenjanina

 • Predlog Lista donet: 17.03.2022. godine 

Predlog liste korisnika pomoći u vidu građevinskog materijala za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Komisija za izbor korisnika pomoći

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

ODLUKA o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu broja osvojenih bodova

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Komisija za izbor korisnika

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PONOSNU KARTICU „ Cena minus za 3+“ UDRUŽENJA “POKRET ZA DECU TRI PLUS” IZ ČAČKA
 • Prijava će trajati tokom cele 2023. godine

Obrasci za prijavu:

Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2021. godinu

 • Doneto: 17.12.2021. godine

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica 

 • Doneto: 07.12.2021. godine

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu

Rešenje o raspodeli sredstava  po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2021. godini

Rešenje o izmeni rešenja o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2021. godini

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanja razvoja  ženskog preduzetništva kroz finansijsku podršku u poslovanju na teritoriji Grada Zrenjanina za 2021. godini

 • Raspisuje: Grad Zrenjanin

Obrasci:

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2021. godinu

Obaveštenje / poziv učesnicima ratova od 1941. do 1999. godine sa teritorije Grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok: nije određen

Dokumentacija: 

Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2020. godinu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin

REŠENJE O DODELI SREDSTAVA NAMENJENIH ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA ZRENJANINA ZA 2020. GODINU

POZIV UGOSTITELJIMA KOJI PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA NA TERITORIJI OPŠTINE ZRENJANIN - eTurista

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica

 • Lista doneta: 14.12.2020.

Konačna lista korisnika pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje porodicama izbeglica na teritoriji Grada Zrenjanina

 • Lista utvrđena 09.10.2020.

Predlog liste reda prvenstva korisnika pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje porodicama izbeglica na teritoriji Grada Zrenjanina

 • Lista utvrđena 18.09.2020.

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2020. godinu

OBAVEŠTENJE

U skladu sa složenom epidemiološkom situacijom, a u cilju izbegavanja dovođenja u rizik građana prilikom ostvarivanja određenih prava, Odeljenje za društvene delatnosti grada Zrenjanina izlazi u susret građanima i obaveštava ih da sve zahteve i potrebnu dokumentaciju mogu dostaviti elektronskim putem u okviru sledećih oblasti:

Roditeljski dodatak, dečiji dodatak, porodiljsko odsustvo i nega deteta, posebna nega deteta, energetski ugroženi kupac, ovlašćeno parkiranje obeleženih parking mesta, sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata, IRK - Interresorna komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

OBAVEŠTENJE ZA UGOSTITELJE koji pružaju usluge smeštaja u ugostiteljkim objekatima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, kao i nekategorisanim ugostiteljskom objektima za smeštaj na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za privredu
 • Rok: neograničen

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2019. godinu

 • Rešenje doneto: 07.05.2019.

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2019, 2021. i 2022. godinu

Rešenja o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte u oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2024. godinu.

 1. Rešenje doneto: 13.02.2024.

Rešenja o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte u oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2023. godinu.

 1. Rešenje doneto: 30.01.2023.
 2. Rešenje doneto: 31.01.2023.
 3. Rešenje doneto: 26.05.2023.
 4. Rešenje doneto: 28.07.2023.
 5. Rešenje doneto: 10.11.2023.

Rešenja o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte u oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2022. godinu.

 1. Rešenje doneto: 04.05.2022.
 2. Rešenje doneto: 21.02.2022.
 3. Rešenje doneto: 26.09.2022.
 4. Rešenje doneto: 24.11.2022.

  
Rešenja o raspodeli sredstava za programske aktivnosti i projekte u oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2021. godinu.

 1. Rešenje doneto: 01.02.2021.
 2. Rešenje doneto: 10.05.2021.
 3. Rešenje doneto: 23.08.2021.
 4. Rešenje doneto: 23.08.2021.
 5. Rešenje doneto: 15.10.2021.
 6. Rešenje doneto: 26.11.2021.
 7. Rešenje doneto: 24.12.2021.
 

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. i 2023. godinu

Rešenje o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Zrenjanina za period od 2018. do 2020. godine

 • Rešenje doneto: 26.07.2018.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Razvojnog fonda Vojvodine

 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Krediti Garancijskog fonda AP Vojvodine

 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava