Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA                               
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA                                                                
GRAD ZRENJANIN                                            
SKUPŠTINA GRADA    
Broj: 06-24/20-I
Dana: 21.02.2020. godine    
Z R E Nj A N I N

  

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 30/17 – prečišćen tekst, 18/19 i 32/19) 

 

S A Z I V A M

34. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA
ZA PETAK 28.02.2020. GODINE 

 

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

 1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina

 2. Predlog Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Melenci

 3. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa ''SOS Rusanda'' u KO Melenci

 4. Predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Klek

 5. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za dalekovod 110 kV TC Perlez – TC Zrenjanin 2

 6. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Jugoistok'' u Zrenjaninu 

 7. Predlog Odluke o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene

 8. Predlog Odluke o izmenama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu Zoohigijenske službe

 9. Predlog Odluke o izmenama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

 10. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin

 11. Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad grada Zrenjanina

 12. Predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Zrenjanina prikupljanjem pismenih ponuda

 13. Predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina

 14. Predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom

 15. Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina (kat.parcele br. 14763/1, 14763/2 i 14763/3)

 16. Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina (kat.parcele br. 15391/1, 15392/1 i 15393/1)

 17. Predlog Odluke o podizanju spomen obeležja skulpturalnog dela ''STOLPERSTEINE'' – kamen spoticanja

 18. Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2020. godinu

 19. Izveštaj o radu Gradske uprave grada Zrenjanina za 2019. godinu

 20. Program rada Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra Zrenjanin za 2020. godinu

 21. Plan rada Apoteke Zrenjanin za 2020. godinu

 22. Plan rada Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina – Most za 2020. godinu

 23. Predlog Zaključka o prihvatanju Izmene Programa poslovanja ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2020. godinu

 24. Predlog Zaključka o prihvatanju Prve izmene Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2020. godinu

 25. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 31.12.2019. godine

 26. Analiza poslovanja javnih preduzeća sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, čiji osnivač je grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 31.12.2019. godine

 27. Predlog Zaključka o donošenju Plana nabavki Skupštine grada Zrenjanina za 2020. godinu

 28. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin

 29. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin

 30. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin

 31. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin

 32. Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije grada Zrenjanina

 33. Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije grada Zrenjanina

 34. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Ekonomsko -trgovinske škole ''Jovan Trajković'' Zrenjanin 

 35. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko - trgovinske škole ''Jovan Trajković'' Zrenjanin 

 36. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole ''Svetozar Marković - Toza'' Elemir

 37. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole ''Svetozar Marković - Toza'' Elemir

 38. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole ''Stevan Knićanin'' Knićanin 

 39. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole ''Stevan Knićanin'' Knićanin 

 40. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole ''Branko Radičević'' Čenta 

 41. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole ''Branko Radičević'' Čenta 

 
Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Oliver Mitrović 
NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 34. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 28.02.2020. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs,  u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala za tačke od 28. do 41. predloženog dnevnog reda, koji će se dostaviti pre početka sednice.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.