Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA                                      
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA                              
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA    
Broj: 06-19/21-I
Dana: 22.01.2021. godine
Z R E Nj A N I N
 

S A Z I V A M
5. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA
ZA PETAK 29.01.2021. GODINE 

Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D
 

1. Predlog Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina

2. Predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Jugoistok'' u Zrenjaninu

3. Predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Centar'' u Zrenjaninu

 

4. Predlog Odluke o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije radne zone ''Jugoistok I'' u Zrenjaninu

5. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

6. Predlog Zaključka u vezi opredeljivanja dela kat.parc.br. 9282/1 k.o. Zrenjanin I za potrebe konkurisanja grada Zrenjanina na konkurs UNOPS-a (United Nations Office for Project Services) za izgradnju namenjenu zbrinjavanju ugroženih grupa sa teritorije grada, kroz program podrške EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji

7. Izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Zrenjanina za 2020. godinu

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.
          

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:
 
Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 5. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 29.01.2021. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs,  u delu Gradska vlast, Skupština grada.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.