Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 06-105/23-I
Dana: 15.09.2023. godine
Z R E Nj A N I N
 

 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst, 33/20, 7/23 i 8/23 – ispr.)

S A Z I V A M

30. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA

ZA PETAK 22.09.2023. GODINE 

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

2. Predlog Odluke o izmenama Odluke o uređenju grada Zrenjanina

3. Predlog Odluke o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zrenjanina za period 2024 – 2029. godine
    
4. Predlog Odluke o pristupanju izradi Strategije za mlade Srednjeg Banata za period 2024 – 2030. godine

5. Predlog Odluke o načinu obrazovanja, zadacima i načinu rada Saveta za rodnu ravnopravnost

6. Predlog Odluke o ustanovljavanju nagrade ''Nestor Dimitrijević''

7. Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina

8. Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina naposrednom pogodbom – bez naknade

9. Predlog Odluke o pokretanju postupka razmene nepokretnosti privatne svojine i javne svojine grada Zrenjanina

10. Predlog Programa o izmenama i dopunama Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu

11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin 

12. Predlog Rešenja o izmenama Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

13. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2022. godinu JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin     

14. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za  period od 01. januara do 30. juna 2023. godine

15. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja „Javnog preduzeća za urbanizam“, Zrenjanin za 2022. godinu

16. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2022. godinu

17. Izveštaj o radu Saveta za zdravlje grada Zrenjanina za 2022. godinu

18. Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove

19. Predlog Rešenja o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za zdravlje 

20. Predlog Rešenja o razrešenju v.d. direktora JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin

21. Predlog Rešenja o imenovanju direktora JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin

22. Predlog Rešenja o imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije grada Zrenjanina u stalnom sastavu


Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 30. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 22.09.2023. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala za tačke 18., 19., 20., 21. i 22 koji će se dostaviti naknadno.
Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.