Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 000661591 2024 09178 004 047 000 001 02 001
Dana: 22.02.2024. godine
Z R E Nj A N I N
 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst, 33/20, 7/23 i 8/23 – ispr.) 

S A Z I V A M

36. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA
ZA ČETVRTAK 29.02.2024. GODINE 

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

1. Predlog Odluke o uslovima i načinu korišćenja utrina i pašnjaka na teritoriji grada Zrenjanina

2. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Gradnulica'' u Zrenjaninu

3. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ečka

4. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o  izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir

5. Predlog Odluke o izmeni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin

6. Predlog Odluke o izmenama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

7. Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom – bez naknade

8. Predlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Zrenjanina Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za potrebe Sekretarijata za zdravstvo – Sanitarne inspekcije – Odeljenja u Zrenjaninu i Republici Srbiji

9. Predlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Zrenjanina Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za potrebe Doma zdravlja ''Dr Boško Vrebalov'' Zrenjanin

10. Predlog Odluke o dodeli pomoći male vrednosti privrednom subjektu IMSAPLET –ZR D.O.O.

11. Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini  grada Zrenjanina za 2024. godinu

12. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra Zrenjanina

13. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrda o smrti

14. Predlog Zaključka o usvajanju Strategije za mlade srednjeg Banata za period 2024-2030. 

15. Predlog Zaključka o odobravanju učešća grada Zrenjanina u realizaciji projekta Opšte bolnice ''Đorđe Joanović'' Zrenjanin za unapređenje zdravstvene zaštite građana na teritoriji grada Zrenjanina u 2024. godini

16. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP “Gradska stambena agencija”  Zrenjanin za 2024. godinu

17. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za  period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

18. Analiza poslovanja javnih preduzeća sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period 01.01. do 31.12.2023. godine

19. Predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove  ''Rezervati prirode'' Zrenjanin 

20. Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove  ''Rezervati prirode'' Zrenjanin 

21. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole ''Dositej Obradović'' Farkaždin 

22. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole ''Dositej Obradović'' Farkaždin 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 36. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 29.02.2024. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala za tačku pod rednim brojem 16. i za tačke od rednog broja  19. zaključno sa rednim brojem 22. koji će se dostaviti naknadno.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.