Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 06-161/22-I
Dana: 09.12.2022. godine
Z R E Nj A N I N
 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 33/20)

S A Z I V A M

26. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA

ZA PETAK 16.12.2022. GODINE

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 10,00  časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

1. Predlog Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2023. godinu
2. Predlog Odluke o ostvarivanju prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina
3. Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
4. Predlog Odluke o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju vršenja osnivačkih prava nad Istorijskim arhivom Zrenjanin 
6. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava, obaveze i odgovornosti osnivača Kulturnog centra Zrenjanina
7. Predlog Odluke o izmeni Odluke o poslovnom prostoru grada Zrenjanina
8. Predlog Odluke o povećanju vrednosti osnovnog kapitala JKP Pijace i parkinzi'' Zrenjanin
9. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin
10. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin
11. Predlog Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2022. godinu
12. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu u periodu januar-jun 2022. godine
13. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01. januara do 30. septembra 2022. godine. 
14. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Poseban program o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2023. godinu
15. Program poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2023. godinu
16. Program poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2023. godinu
17. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na III Izmenu Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2022. godinu
18. Program poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2023. godinu
19. Program poslovanja JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin za 2023. godinu
20. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2021. godinu ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin
21. Program poslovanja ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2023. godinu
22. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću dela gubitka iz ranijih godina JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin
23. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2022. godinu
24. Program poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2023. godinu
25. Program poslovanja Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2023. godinu
26. Program poslovanja Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2023. godinu
27. Program poslovanja Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2023. godinu
28. Program poslovanja Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2023. godinu
29. Program poslovanja Narodnog muzeja Zrenjanin za 2023. godinu
30. Program poslovanja Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2023. godinu
31. Program poslovanja Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2023. godinu
32. Program poslovanja Kulturnog centra Zrenjanina za 2023. godinu
33. Program poslovanja Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin za 2023. godinu
34. Program poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2023. godinu
35. Program poslovanja Predškolske ustanove Zrenjanin za 2023. godinu
36. Plan i program rada Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2023. godinu
37. Plan rada Apoteke Zrenjanin za 2023. godinu
38. Program poslovanja Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada  Zrenjanina - Most za 2023. godinu
39. Predlog Zaključka o usvajanju u celosti Finansijskog plana za 2023. godinu za finansiranje Kluba za stara lica i Službe pomoć u kući Gerontološkog centra Zrenjanin
40. Predlog Rešenja o izmenama Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove
41. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju i postavljenju Gradskog štaba za vanredne situacije 
42. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora  Osnovne škole “Dositej Obradović” Farkaždin
43. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora  Osnovne škole “Dositej Obradović” Farkaždin 
44. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora OŠ ”Đura Jakšić” Zrenjanin 
45. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ ”Đura Jakšić” Zrenjanin 
46. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora  Osnovne škole “Žarko Zrenjanin” Zrenjanin
47. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora  Osnovne škole “Žarko Zrenjanin” Zrenjanin
48. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole ”Jovan Trajković” Zrenjanin 
49. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole ”Jovan Trajković” Zrenjanin 
50. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole ”Nikola Tesla” Zrenjanin 
51. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole  ”Nikola Tesla” Zrenjanin 
52. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 26. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 16.12.2022. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala pod rednim brojevima od 40. do 52.  koji će se dostaviti naknadno.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.