Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 06-125/22-I
Dana: 02.09.2022. godine
Z R E Nj A N I N
 

 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 33/20) 

S A Z I V A M

23. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA

ZA PETAK 09.09.2022. GODINE

Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

 1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu

 2. Predlog Odluke o obavljanju komunalne delatnosti obezbeđivanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Zrenjanina

 3. Predlog Odluke o obavljanju komunalne delatnosti dimničarske usluge na teritoriji grada Zrenjanina

 4. Predlog Odluke o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji grada Zrenjanina

 5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o održavanju komunalne higijene

 6. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Jugoistok'' u Zrenjaninu
     Tekstualni deo
     Grafički deo
     Uslovi

 7. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Centar'' u Zrenjaninu
     Tekstualni deo
     Grafički deo
     Uslovi

 8. Predlog Odluke o donošenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Dolja'' u Zrenjaninu
     Tekstualni deo
     Grafički deo
     Uslovi

 9. Predlog Odluke o izradi izmene i dopune Plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir

 10. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Zrenjanina

11. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila

12. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljakih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

13. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama na teritoriji grada Zrenjanina

14. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina

15. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pijacama

16. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca

17. Predlog Odluke o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta finansiranja, izgradnje i održavanja lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zrenjanina

18. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na konačni nacrt javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu usluge obavljanja poslova komunalne delatnosti, zoohigijene (sprovođenja mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) sa srodnim uslugama suzbijanja korovske biljke ambrozija i emerznih korova na javnim površinama grada Zrenjanina

19. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

20. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za  period od 01. januara do 30. jun 2022. godine

21. Predlog Zaključka o odobravanju učešća grada Zrenjanina u sufinansiranju obnove krova i krovne konstrukcije na objektu u Zrenjaninu u ulici Kralja Petra br. 3

22. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2022. godinu

23. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanina za 2022. godinu

24. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2021. godinu

25. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2022. godinu

26. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po završnom računu za 2021. godinu JKP ''Pijace i parkinzi'''' Zrenjanin

27. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na II izmenu Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2022. godinu

28. Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2021. godinu 

29. Predlog Zaključka o prihvatanju Odluke o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2022. godinu

30. Predlog Zaključka o prihvatanju Odluke o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2022. godinu

31. Predlog Zaključka o usvajanju I Rebalansa Programa poslovanja Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2022. godinu

32. Predlog Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja za 2022. godinu Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin

33. Predlog Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Narodnog muzeja Zrenjanin za 2022. godinu

34. Predlog Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2022. godinu

35. Predlog Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2022. godinu

36. Predlog Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Kulturnog centra Zrenjanina za 2022. godinu

37. Predlog Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Savremene galerija Umetničke kolonije Ečka-Zrenjanin za 2022. godinu

38. Predlog Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2022. godinu

39. Predlog Zaključka o usvajanju Prve izmene Finansijskog plana Predškolske ustanove Zrenjanin za 2022. godinu

40. Predlog Zaključka o usvajanju Rebalansa budžeta Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2022. godinu

41. Predlog Zaključka o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina – Most za 2022. godinu

42. Predlog Zaključka o usvajanju Predloga rebalansa budžeta Gerontološkog centra u Zrenjaninu za 2022. godinu

43. Izveštaj o radu Saveta za zdravlje grada Zrenjanina za 2021. godinu

44. Predlog Rešenja o prestanku mandata v.d. direktora JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin

45. Predlog Rešenja o imenovanju direktora JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin po raspisanom javnom konkursu

46. Predlog Rešenja o prestanku mandata v.d. direktora JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin

47. Predlog Rešenja o imenovanju direktora JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin po raspisanom javnom konkursu

48. Predlog Rešenja o razrešenju v.d. direktora Turističke organizacije grada Zrenjanina

49. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije grada Zrenjanina

 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 23. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 09.09.2022. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala pod rednim brojevima od 44. do 49. koji će se dostaviti naknadno.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.