Informator o radu organa grada Zrenjanina

Informatori o radu organa javne vlasti sačinjeni su u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/2021) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti (“Sl. glasnik RS“ br. 10/22 od 28.01.2022.) koje je stupilo na snagu 05.02.2022.


Uvid u Informatore može se ostvariti u: