Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-76/22-I
Дана: 08.06.2022. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20)  

С А З И В А М

20. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА СРЕДУ 15.06.2022. ГОДИНЕ

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина

 2. Предлог Одлуке  о завршном рачуну буџета града Зрењанина за 2021. годину – Консолидовани завршни рачун

 3. Предлог Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства финансирања и извођења радова на потпуној санацији-ремедијацији и затварању постојеће градске депоније-сметлишта на територији града Зрењанина и изградњи санитарне касете, са јавним плаћањем

 4. Предлог Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом

 5. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Туристичке организације града Зрењанина

 6. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Савремене галерије Уметничке колоније Ечка -Зрењанин

 7. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2022. годину

 8. Предлог Закључка о давању сагласности на Измену и допуну програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2022. годину

 9. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за  период од 01. јануара до 31. марта 2022. године

10. Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова Комисије за спровођење конкурса за избор директора

11. Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова Комисије за представке и предлоге

12. Предлог Решења о образовању и именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница

13. Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова другостепене Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница

14. Предлог Решења о образовању и именовању председника и чланова Стамбене комисије

15. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин

16. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин

17. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Петар Петровић Његош'' Зрењанин

18. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Петар Петровић Његош'' Зрењанин

19. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин 

20. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин 

21. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин

22. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин

23. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Ђура Јакшић'' Зрењанин

24. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Ђура Јакшић'' Зрењанин

25. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Вук Караџић'' Зрењанин

26. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Вук Караџић'' Зрењанин

27. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин

28. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин

29. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин

30. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин

31. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Др Јован Цвијић'' Зрењанин

32. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Др Јован Цвијић'' Зрењанин

33. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Серво Михаљ'' Зрењанин

34. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Серво Михаљ'' Зрењанин

35. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Братство''  Арадац

36. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Братство''  Арадац

37. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац

38. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац

39. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Братство Јединство'' Бело Блато

40. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Братство Јединство'' Бело Блато

41. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''1. Октобар'' Ботош

42. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''1. Октобар'' Ботош

43. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин

44. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин

45. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Др Александар Сабовљев'' Ечка

46. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Др Александар Сабовљев'' Ечка

47. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Светозар Марковић-Тоза'' Елемир-Тараш

48. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Светозар Марковић-Тоза'' Елемир-Тараш

49. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Јован Дучић'' Клек

50. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Јован Дучић'' Клек

51. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево

52. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево

53. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Др Бошко Вребалов'' Меленци

54. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Др Бошко Вребалов'' Меленци

55. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Урош Предић'' Орловат

56. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Урош Предић'' Орловат

57. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Ђура Јакшић'' Перлез

58. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Ђура Јакшић'' Перлез

59. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево

60. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево

61. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Младост'' Томашевац

62. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Младост'' Томашевац

63. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин

64. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин

65. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора  Основне школе ''Бранко Радичевић'' Чента

66. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора  Основне школе ''Бранко Радичевић'' Чента

67. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин

68. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин

69. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Економско трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин

70. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Економско трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин

71. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин

72. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин

73. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе Зрењанин

74. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе Зрењанин

75. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин

76. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин

77. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Средње пољопривредне школе

78. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Средње пољопривредне школе

79. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Медицинске школе Зрењанин

80. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Медицинске школе Зрењанин

81. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' Зрењанин

82. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' Зрењанин

83. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора основне и средње школе ''9. Мај'' Зрењанин

84. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора основне и средње школе ''9. Мај'' Зрењанин   


Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 20. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 15.06.2022. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала под редним бројевима од 10. до 84. који ће се доставити накнадно.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.