Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-145/22-I
Дана: 26.10.2022. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20) 
С А З И В А М

24. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА СРЕДУ 02.11.2022. ГОДИНЕ

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина Домјесков Ненаду

2. Предлог Одлуке о исправци техничке грешке Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 BAR ГМРС Елемир-МРС Тараш и ГМРС Елемир – МРС Јанков Мост

3. Предлог Локалног акционог плана за родну равноправност града Зрењанина за период од 2022 до 2027. године 

4. Предлог Решења о допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

5. Предлог Решења о изменама Решења о образовању и именовању Комисије за праћење реализације Географско информационог система града Зрењанина

6. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Народног музеја Зрењанин

7. Предлог Решења о одређивању Михајла Јакшића из Зрењанина за закупца стана на неодређено време

8. Предлог Измена и допуна Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2022. годину

9. Предлог Закључка о давању сагласности на II измену и допуну Програма пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2022. годину

10. Предлог Закључка о давању сагласности на измене Програма пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2022. годину

11. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2021/2022. годину

12. Годишњи план рада Предшколске установе из Зрењанина за радну 2022/2023 годину

13. Предлог Решења о престанку мандата председника Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 24. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 02.11.2022. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала под редним бројем 13. који ће се доставити накнадно.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.