Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-66/20-I
Дана: 09.07.2020.године
З Р Е Њ А Н И Н
 
 
СВИМ ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

            На основу члана 27. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'' бр.  17/20 – пречишћен текст) и члана 3. став 1. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст)

С А З И В А М

КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК, 21.08.2020.  ГОДИНЕ

 

            Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
            За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Извештај Градске изборне комисије Зрењанин о спроведеним изборима за одборнике Скупштине града

2. Избор чланова Верификационог одбора

3. Доношење Решења о потврђивању мандата одборника

4. Давање свечане изјаве одборника

5. Избор председника Скупштине града  

6. Избор заменика председника Скупштине града

7. Постављење секретара Скупштине града

8. Избор председника и чланова  Комисије за мандатна питања

9. Избор председника и чланова Комисије за персонална питања        

10.  Избор председника и чланова Комисије за прописе

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић