Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                      
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                              
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА    
Број: 06-19/21-I
Дана: 22.01.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

С А З И В А М
5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА
ЗА ПЕТАК 29.01.2021. ГОДИНЕ 

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра Зрењанина, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д
 

1. Предлог Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини града Зрењанина

2. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину

3. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину

 

4. Предлог Одлуке о изради изменe и допунe Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I'' у Зрењанину

5. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

6. Предлог Закључка у вези опредељивања дела кат.парц.бр. 9282/1 к.о. Зрењанин I за потребе конкурисања града Зрењанина на конкурс УНОПС-а (United Nations Office for Project Services) за изградњу намењену збрињавању угрожених група са територије града, кроз програм подршке ЕУ социјалном становању и активној инклузији

7. Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина за 2020. годину

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.
          

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:
 
Материјали за тачке предложеног дневног реда за 5. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 29.01.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.