Održana 15. sednica Gradskog veća

Gradsko veće Grada Zrenjanina danas je održalo 15. sednicu, prvu u ovoj kalendarskoj godini. Kao prvi, među 25 tačaka dnevnog reda, našao se predlog Odluke o uslovima i načinu vršenja komunalnih delatnosti obaveznih dimničarskih usluga na teritoriji grada Zrenjanina, koji je obrazložio član Veća Imre Fazekaš i predsednik Radne grupe za izradu Predloga Odluke. Radna grupa održala je 6 sastanaka sa svim zainteresovanim subjektima uključenim u obavljanje ove komunalne delatnosti i utvrdila konačan Predlog Odluke, koji sadrži 8 poglavlja. Fazekaš je rekao da je osnovnu dilemu kod izrade Predloga predstavljalo pitanje da li Odluka treba da glasi u smislu uspostavljanja "obaveznih" dimničarskih usluga ili formulaciju "obaveznih" treba brisati.
 
- Stav Radne grupe je da ovo mora biti regulisano Odlukom Skupštine grada kao obavezna komunalna usluga, kao što je to utvrđeno u aktima gradova Beograda, Novog Sada, Niša ili Subotice – istakao je Fazekaš i dodao da će naknada za dimničarske usluge biti plaćana posle izvršene usluge, ali da izvršilac i korisnik ove usluge mogu ugovoriti i drugačiji način plaćanja dimničarske usluge. Takođe, Odlukom je određeno i da nadzor nad sprovođenjem njenih odredbi vrši organ nadležan za poslove komunalne inspekcije. 
 
Gradsko veće utvrdilo je i predloge Odluke o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, Odluke o izmenama Odluke o visini naknade – zakupnine za korišćenje poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja Grad Zrenjanin, kao i predloge Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog stambenog preduzeća Zrenjanin i Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Savremene galerije UK Ečka – Zrenjanin. 
 
Utvrđeni su i predlozi programa raspodele sredstava agrarnog budžeta u 2009. godini, u iznosu od 65 miliona dinara, inicijalnih sredstava za podsticaj i razvoj malih i srednjih preduzeća i privatnog preduzetništva za 2009. godinu (5 miliona dinara), inicijalnih sredstava za realizaciju donatorskih programa MEGA – projekat za 2009. godinu (5 miliona dinara), sredstava za delatnost primarne zdravstvene zaštite (35 miliona dinara) i sredstava za tehničko opremanje i osposobljavanje javnih preduzeća za poslovanje na tržišnim principima u 2009. godini, u iznosu od 40 miliona dinara. 
 
Članovi Gradskog veća jednoglasno su usvojili predloge nekoliko rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kao i dva predloga Zaključaka o davanju saglasnosti na finansijske planove dve mesne zajednice, koje nisu bile obuhvaćene dnevnim redom prethodne sednice Gradskog veća - MZ "Mužlja" i MZ "Lukićevo".