Konkurs Fonda za razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine za dugoročno kreditiranje privrednih razvojnih programa

Na osnovu člana 17. tačke 16. Statuta Fonda za razvoj AP Vojvodine i Programa rada Fonda za 2009. godinu Upravni odbor Fonda za razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine raspisuje

K O N K U R S
 
ZA DUGOROČNO KREDITIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA
U OBLASTI PRIVREDE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2009. GODINI
 

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele sredstava su podsticanje privredne aktivnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja subjekata u oblasti privrede, stvaranje uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje prehrambenih proizvoda, podizanje stepena konkurentnosti i povećanje izvoza i zaposlenosti.

2. NAMENA SREDSTAVA
Po ovom konkursu krediti će se odobravati:
2.1. U oblasti proizvodnje i usluga
 za nabavku osnovnih sredstava – opreme i licencnih prava.
Pravo učešća imaju mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim kapitalom i preduzetnici, svi sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
2.2. U oblasti poljoprivrede
za nabavku mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, višegodišnjih zasada voća i vinove loze, osnovnog stada i matičnog jata. 
Pravo učešća imaju:
- mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim kapitalom,
- preduzetnici, 
- zemljoradničke zadruge i
- fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
svi sa sedištem, odnosno prebivalištem (fizička lica) na teritoriji AP Vojvodine.
Finansirani projekti po navedenim namenama moraju biti realizovani na teritoriji AP Vojvodine.
Sredstva za finansiranje programa po ovom konkursu nisu namenjena za kupovinu i izgradnju novih ili adaptaciju postojećih građevinskih objekata, za kupovinu zemljišta, za opremanje ugostiteljskih objekata i trgovine, za nabavku putničkih automobila i za obrtna sredstva.
Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.
 
3. USLOVI KREDITIRANJA
 mogući odobreni iznos kredita:
 
 
1. mala preduzeća i preduzetnici
a. koji posluju u periodu kraćem od tri godine do 2.000.000,00 dinara
b. koja posluju u periodu dužem od tri godine do 5.000.000,00 dinara
 
2. srednja preduzeća
a. koja posluju u periodu kraćem od tri godine do 5.000.000,00 dinara
b. koja posluju u periodu dužem od tri godine do 10.000.000,00 dinara
 
3. zemljoradničke zadruge do 5.000.000,00 dinara
 
4. fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva do 2.000.000,00 dinara.
 sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)
 rok vraćanja kredita: 3 godine u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita od 12 meseci, odnosno 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen period otplate kredita od 24 meseca za kredite kojima se finansira kupovina osnovnog stada i višegodišnjih zasada. U periodu mirovanja kredita obračunava se interkalarna kamata i pripisuje osnovnom dugu.
 primena valutne klauzule
 kamatna stopa:
- 2,8% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke
- 4,2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
 anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno.
Instrumenti obezbeđenja kredita:
1. garancija poslovne banke ili
2. menice avalirane od strane poslovne banke ili
3. založno pravo prvog reda na nepokretnostima, i to:
- založno pravo prvog reda na građevinskim objektima u korist Fonda u 2,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu do 1.000.000,00 dinara 
ili
- založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu do 5.000.000,00 dinara.
Krediti u iznosu od 5.000.000,00 i više dinara obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke.
Pored navedenih instrumenata obezbeđenja obaveza korisnika (osim fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstva) je da dostavi i odgovarajući (ugovoreni) broj blanko sopstvenih menica.

4. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA
Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po izvršenim uplatama:
1. naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 5.000,00 dinara (pravna lica i preduzetnici), odnosno 2.000,00 dinara (fizička lica - nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava)
2. naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa: 1.200,00 dinara za pravna lica, 500,00 dinara za preduzetnike i 205,00 dinara za fizička lica.
Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.
Uz zahtev, u opštinskoj kancelariji Fonda preuzima se i metodologija Fonda za izradu Poslovnog plana i dobijaju ostala usmena uputstva u vezi konkursa.
Lokalne kancelarije Fonda objedinjuju zahteve i u utvrđenom roku dostavljaju Fondu koji će nakon obrađivanja i ocene podnetih zahteva sačiniti predlog odluke.
Učesnici konkursa podnose sledeću dokumentaciju:
4.1 Mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici
1. Popunjeni obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenog iznosa
2. Popunjen obrazac saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
3. Poslovni plan urađen po metodologiji Fonda
4. Predračun predmeta kreditiranja
5. Fotokopiju osnivačkog akta
6. Rešenje o upisu preduzeća ili radnje kod Agencije za privredne registre
7. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti poljoprivredne proizvodnje)
8. Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
9. Odluku o razvrstavanju pravnog lica po veličini
10. Potvrdu poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu u prethodnih šest meseci
11. Potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne stariju od 30 dana
12. Finansijski izveštaj za prethodne tri poslovne godine
13. Scoring privrednog društva, izdat od strane NBS
14. Dokaz o unetih 50% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)
- dokumentaciju o izvršenim ulaganjima (račune) i dokumentaciju o izvršenom plaćanju (izvodi sa tekućih računa na kojima su evidentirana plaćanja).
Navedena ulaganja moraju biti u okviru investicije koja se finansira traženim kreditom i moraju biti izvršena u poslednjih godinu dana.
Tražioci kredita koji će svoje učešće ostvariti putem plaćanja najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja, nisu u obavezi dostavljanja dokumentacije navedene pod ovom tačkom.
15. Dokumentaciju za obezbeđenje kredita
1.    Hipoteka
- Izvod iz zemljišnih knjiga ili katastra za nepokretnosti koje su predmet hipoteke, ne stariji od 30 dana
- Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijom ponuđene nepokretnosti (fotografije objekta)
- Fotokopije ličnih karti svih vlasnika i supružnika vlasnika nepokretnosti
- Odluku organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nekretninu, ukoliko je nekretnina u vlasništvu pravnog lica
- Potvrdu o izdavanju vinkulirane polise osiguranja višegodišnjih zasada (voćnjaka/vinograda) u korist Fonda ukoliko su procenom zemljišta koje je predmet hipoteke obuhvaćeni zasadi i fotografije zasada (voćnjaka/vinograda).
2. Bankarska garancija ili menice avalirane od strane poslovne banke
- Pismo o namerama izdavanja garancije, odnosno avaliranja menica od strane poslovne banke.
4.2 Nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava
1. Popunjeni obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenog iznosa
2. Popunjen obrazac saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
3. Poslovni plan urađen po metodologiji Fonda
4. Predračun predmeta kreditiranja
5. Dokaz o unetih 50% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)
- račune o izvršenim ulaganjima uz dokumentaciju o izvršenom  plaćanju (izvodi sa tekućeg računa  na kojima su evidentirana plaćanja) ili
- procenu vrednosti ulaganja sa naznačenim periodom izvršenih ulaganja ovlašćenog procenitelja.
Navedena ulaganja moraju biti u okviru investicije koja se finansira traženim kreditom i moraju biti izvršena u poslednjih godinu dana.
Tražioci kredita koji će svoje učešće ostvariti putem plaćanja najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja, nisu u obavezi dostavljanja dokumentacije navedene pod ovom tačkom.
6. Dokaz o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava
7. Fotokopiju lične karte
8. Broj tekućeg računa
9. Potvrdu nadležnog orana o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne stariju od 30 dana
10. Dokumentaciju za obezbeđenje kredita (navedenu u delu 4.1, tačka 15).

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva:
- koji kao obezbeđenje vraćanja kredita dostavljaju garanciju poslovne banke / menice avalirane od strane poslovne banke
- kod kojih je iznos kreditnog zahteva srazmeran obimu poslovanja u prethodnoj godini
- čiji projekat se realizuje na teritoriji nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština
- koji do sada nisu koristili kredite Fonda
- čiji je bonitet u smislu kreditne sposobnosti pozitivno ocenjen od strane revizora
- koji realizacijom projekta omogućuju zapošljavanje većeg broja radnika.

Konkurs je otvoren zaključno sa 28.10. 2009. godine.
Lokalne opštinske kancelarije neće primati zahteve:
- koji su podneti nakon zatvaranja konkursa
- čija dokumentacija nije kompletna.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fodu za razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.
 
               
UPRAVNI ODBOR
FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE
ADRESE / TELEFONI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE:
Sedište Fonda: Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Master centar, VI sprat
Centralna kancelarija Fonda:  021/4830-653; 4830-656; 4830-659; 4830-662; faks 021/4830- 668
e-mail: office@vdf.org.rs
www.vdf.org.rs
 
ADRESE / TELEFONI  Lokalnih opštinskih kancelarija Fonda:
 1. SO ADA, Trg Oslobođenja 1, 024 / 852-106, lok.14
 2. SO ALIBUNAR, Trg slobode 4,  062 / 80-17-130
 3. SO APATIN, Srpskih vladara 29, 025 / 772-122, lok.557 
 4. SO BAČ, Trg Dr Zorana Đinđića 2, 021 / 770-075, 021 / 770-076
 5. SO BAČKA PALANKA, Kralja Petra I 16,  021 / 75-59-144
 6. SO BAČKA TOPOLA, Maršala Tita 30, 024 / 715-310, lok.105
 7. SO BAČKI PETROVAC, Kolarova 6, 021 / 780-378, lok.120 
 8. SO BEČEJ,Trg Oslobođenja 2, 021 / 6911-720, lok.125
 9. SO BELA CRKVA, Miletićeva 2, 013 / 851-012
10.SO BEOČIN, Svetosavska 25,  021 / 870-260
11.SO VRBAS, Maršala Tita 89, 021 / 7954-042, 021 / 7954-000, lok.142
12.SO VRŠAC, Trg pobede 1, 013 / 800-561
13.SO ŽABALj, Nikole Tesle 45, 021 / 831-089
14.SO ŽITIŠTE, Cara Dušana 15,  023 / 821-050
15.GRAD ZRENjANIN, Trg slobode 10,  023 / 511-962, 023 / 566-020
16.SO IRIG, Vojvode Putnika 1, 022 / 461-010
17.SO INĐIJA, Železnička bb, 022 / 551-693
18.SO KANjIŽA, Glavni trg 1, 024 / 875-166
19.SO KIKINDA,Trg srpskh dobrovoljaca 30, 0230 / 401-670
20.SO KOVAČICA, M.Tita 50, 013 / 661-122
21.SO KOVIN, JNA 5, 013 / 742-268
22.SO KULA, Lenjinova 11, 025 / 729-650
23.SO MALI IĐOŠ, Ulica Glavna 32, 024 / 730-010, lok.120
24.SO NOVA CRNjA, JNA 110, 023 / 811-030
25.SO NOVI BEČEJ, Žarka Zrenjanina 8,  023 / 772-320, 023 / 772-321
26.SO NOVI KNEŽEVAC, Kralja Petra I Karađorđevića1, 0230 / 81-100, 0230 / 82-055, lok.120
27.GRAD NOVI SAD, Rumenačka 110 A, 021/6624-282, 021/ 6614-085, lok.129
28.SO OPOVO, Borisa Kidriča 10,  013 / 681-030, 013 / 681-950
29.SO ODžACI, Knez Mihailova 24, 025 / 743-211
30.GRAD PANČEVO, Trg Kralja Petra I 2-4, 013 / 344-422
31.SO PEĆINCI, Slobodana Bajića 5, 022 / 86-950
32.SO PLANDIŠTE, Vojvode Putnika 38, 013 / 861-033, 013 / 862-335
33.SO RUMA, Orlovićeva 5, 022 / 433-911
34.SO SEČANj, Vožda Kararđorđa 57, 023 /842-029
35.SO SENTA, Glavni trg 1, 024 / 813-574, lok.155
36.GRAD SOMBOR, Konjovićeva 1,  025 / 23-968,
37.SO SRBOBRAN,Trg slobode 2,  021 / 730-020
38.GRAD SREMSKA MITROVICA, Svetog Dimitrija 13,  022 / 610-566, lok.148, 022 / 610-623
39.SO SREMSKI KARLOVCI, Trg Branka Radičevića 1,  021 / 6853-009
40.SO STARA PAZOVA, Svetosavska 11,  022 / 310-170 lok. 201
41.GRAD SUBOTICA, Trg slobode 1,  024 / 626-876
42.SO TEMERIN, Novosadska 326, 021 / 843-888
43.SO TITEL, Glavna 1, 021 / 860-165
44.SO ČOKA, Potiska 20, 0230 / 71-000
45.SO ŠID, Karađorđeva 2,  022 / 712-022