Skupština usvojila drugi ovogodišnji rebalans budžeta

Skupština grada Zrenjanina, na današnjoj, 14. sednici, usvojila je drugi ovogodišnji rebalans budžeta, na osnovu kog će projektovani gradski budžetski prihodi biti smanjeni za 10,6 odsto. Stopa smanjenja ukupnih prihoda prvim rebalansom iznosila je 17,5 %. Drugi rebalans predviđa novo smanjenje budžeta sa četiri milijarde i 244 miliona dinara, na tri milijarde 884 miliona dinara, a od toga se 634 miliona planira da bude iz sopstvenih i ostalih izvora indirektnih sredstava korisnika budžeta Grada Zrenjanina. Stopa smanjenja ukupnih prihoda u drugom rebalansu iznosi 8,5 %. 
 
Početak današnjeg zasedanja protekao je u polusatnoj raspravi povodom predloženog dnevnog reda. Odbornici opozicije zahtevali su da se dnevni red dopuni sa nekoliko tačaka, u okviru kojih bi se raspravljalo o vraćanju zaštićenog rezervata Carska bara na upravljanje Gradu, uplati sredstava dobijenih prodajom NIS-a u iznosu od 50 miliona evra na račun Grada Zrenjanina, o stavljanju van snage odluke o Generalnom planu Grada Zrenjanina od 2006-2026. godine, informaciji o kašnjenju uplate sredstava samodoprinosa na račune mesnih zajednica u naseljenim mestima, kao i informaciji o raskidu  ugovora između Grada Zrenjanina i dva strana investitora. 
 
Većinom glasova odbornika, predlozi za dopunu dnevnog reda nisu usvojeni, osim predloga predsednika odborničke grupe "Za evropski Zrenjanin" Boška Kojčića da se sa dnevnog reda skinu dve tačke – o razrešenju i izboru novog člana Gradske izborne komisije, te je Skupština usvojila dnevni red sa ukupno 64 tačke. 
 
Predsednik odborničke grupe Srpske radikalne stranke Saša Santovac podneo je pismenu inicijativu sa zahtevom za razrešenje predsednika Skupštine grada. Prema Poslovniku o radu Skupštine, o ovom predlogu Skupština mora raspravljati u roku ne kraćem od 15, niti dužem od 30 dana.  
 
Sat ipo trajala je rasprava povodom prve tačke dnevnog reda – predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2009. godinu. Gradonačelnik Zrenjanina, dr Mileta Mihajlov, predlog odluke obrazložio je potrebom da budžet, u skladu s redukcijom prihoda, ispunjava obaveze prema brojnim korisnicima do kraja godine. On je istakao da je najveće smanjenje prihoda u proteklom periodu zabeleženo od transfera sa viših nivoa vlasti, pokrajine i republike, i to za čak 55%. Odbornici opozicije upozorili su da se mora znati kolika su gradska dugovanja po svim osnovama, da bi se realno mogao projektovati budžet za narednu godinu. Oni su podneli i 14 amandmana na predlog odluke, koje, većinom glasova, Skupština nije prihvatila.    
 
Nakon što je, većinom glasova, usvojen predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2009. godinu, Skupštini grada obratila se Judita Popović, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije. Iako su joj odbornici dozvolili da se obrati po tački dnevnog reda, ona je, osim isticanja značaja poštovanja mera racionalizacije i štednje i smanjivanja svih budžetskih troškova, apostrofirala one troškove koji "idu na teret" gradskih funkcionera, a posebno predsednika Skupštine grada, čime je, praktično, mimo ovlašćenja, a kao funkcioner vanparlamentarne stranke u Zrenjaninu, zatražila od njega da podnese ostavku.  
 
Nakon polusatne rasprave, odbornici su izglasali i odluku da se odustane od obavezne komunalne usluge čišćenja dimnjaka. Promenjena je i Odluka o Gradskoj upravi, čime su stvoreni uslovi za osnivanje lokalne komunalne policije prema nedavno usvojenom republičkom zakonu. 
 
Na današnjem zasedanju odbornici su prihvatili predloge nekoliko odluka iz urbanističke regulative, pa su tako usvojene odluke o planovima detaljne regulacije koridora lokalnog puta Zrenjanin - Lukino Selo, asfaltne baze Zrenjanin-Klek, radnog kompleksa AD ''Dijamant'' Zrenjanin i turističkog kompleksa ''Zlatne zore'' Perlez.
 
U nastavku sednice, Skupština grada je odlučila da se Grad zaduži kod komercijalne banke u iznosu od 100 miliona dinara, kako bi se završilo opremanje nove hale sportova i industrijske zone "Ečka".  
 
U skladu s Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2009. godinu, Skupština je usvojila izmene i dopune programa rada javnih preduzeća i budžetskih ustanova. Doneto je i više odluka o kadrovskim rešenjima i zamenama pojedinih članova upravnih, nadzornih i školskih odbora, kao i članova gradskih komisija i saveta.