Objavljivanjem odluke Ustavnog suda Srbije, 14. februara 2024. godine prestao je da važi član 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

OBAVEŠTENJE 

o sprovođenju odluke Ustavnog suda Srbije IUz-60/2021, 14. februara 2024. godine

Objavljivanjem odluke Ustavnog suda Srbije IUz-60/2021, 14. februara 2024. godine („Službeni glasnik RS“, broj 11/24), prestao je da važi član 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u delu koji glasi: „odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili“ i u delu koji glasi: „ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“.

Od 14. februara 2024. godine, član 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom glasi: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva.“

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, 22. februara 2024. godine, prosledilo je Opštinskim – gradskim upravama Instrukciju o postupanju opštinskih – gradskih uprava u primeni i sprovođenju odluke Ustavnog suda Republike Srbije Br. IUz-60/2021 broj: 401-00-00021/2024-03 od 22.02.2024. godine.

Opštinska – gradska uprava preispitaće po službenoj dužnosti sva rešenja kojima je odlučeno o pravu na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a koja nisu konačna i pravnosnažna.

Korisnici prava kojima je rešenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine mogu podneti, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno, zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) koje je konačno i pravnosnažno.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7375/demograf0.jpg