Огласи и конкурси

 

КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко - архитектонску разраду локације за потребу изградње вишепородичнo стамбено - пословног објекта, одговорног урбанисте Ђорђа Бајила, дипл.инж.арх., из Друштва за пројектовање инжењеринг и консалтинг „Ђорђе Баjило архитекти“ д.о.о. из Новог Сада, подносиоца захтева „АГРОРИТ“ д.о.о, Улица Светозара Марковића 33-37, Меленци.

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 19. јула 2024. год.  до 26. јула 2024.год.

ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП  ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСТАВЉАЊУ ШТАНДОВА У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ ПИВА‘‘ за 2024. годину ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

 • Мапа непосредна погодба
 • Прилог 1 - Образац понуде
 • Позив за подношење понуда по овој Одлуци је отворен до попуне преосталих слободних места. Уговор о закупу простора (штанд-тезга) на Манифестацији „Дани пива‘‘ за 2024. годину биће закључен са понуђачем који први поднесе понуду под условима из ове Одлуке. 
 • Битан елеменат уговора поред цене је и време исплате целокупног износа уговорне обавезе у року од 10 дана од закључења уговора. 

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Зрењанина за 2024. годину

 • Објављен дана 16.07.2024. године
 • Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31. децембра 2024. године.

ПРИЛОЗИ:

Подношење пријава започиње десетог дана од дана објављивања Јавног позива, с тим да се дан објављивања не урачуна у овај рок, а уколико десети дан од дана објављивања Јавног позива пада у недељу или други дан када се по закону не ради, пријаве се подносе првог наредног радног дана.
Све пријаве које се поднесу пре 26.07.2024. године се неће узимати у разматрање.

Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) на територији града Зрењанина

Решење о додели средстава за суфинансирање програма од јавног интереса која реализују удружења града Зрењанина за 2024. годину

Област:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСТАВЉАЊУ ШТАНДОВА У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАНИ ПИВА 2024"

 • Мапа III круг
 • Прилог 1 - Образац понуде
 • Отварање понуда обавиће се јавно 16.07.2024. године (петак) у Мултимедијалној сали (соба 101) у згради Градске управе, на адреси Трг Слободе 10 у Зрењанину, са почетком у 12 часова, уз присуство Комисије организационог одбора. 
 • Комисија ће као благовремене прихватити све понуде које буду предате на деловодни протокол писарнице Градске управе најкасније до 10 часова на дан отварања понуда
Јавни позив за подношење захтева за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава  у набавку нове опреме, машина и механизације у 2024. години
Јавни позив за подношење пријава за коришћење средстава за унапређење органске производње на територији града Зрењанина за 2024. годину - додела средстава за набавку садног и семенског материјала дозвољеног за употребу у органској производњи, контролу земљишта и плодова, сертификацију органске производње и друге инвестиције које се односе на органску производњу а део су осталих мера руралног развоја

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА ПРОЈЕКТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПРЕЛАСКОМ НА ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВИЈИ ЕНЕРГЕНT НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2024. ГОДИНУ 

 • РОК ЗА ПРИЈАВУ: 31.07.2024.

ПРИЛОЗИ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У ВИДУ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ДЕЦИ КОЈА ПОЛАЗЕ У ПРВИ РАЗРЕД OСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСТАВЉАЊУ ШТАНДОВА У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАНИ ПИВА 2024"

 • Мапа II круг
 • Прилог 1 - Образац понуде
 • Отварање понуда обавиће се јавно 08.07.2024. године (понедељак) у Мултимедијалној сали (соба 101) у згради Градске управе, на адреси Трг Слободе 10 у Зрењанину, са почетком у 12 часова, уз присуство Комисије организационог одбора. 
 • Комисија ће као благовремене прихватити све понуде које буду предате на деловодни протокол писарнице Градске управе најкасније до 10 часова на дан отварања понуда

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЛОВАЧКИХ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У 2024. ГОДИНИ

Јавни позив за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената у 2024. години 

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2024. годину

 • Решење донето: 04.06.2024. године

Рани јавни увид у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Перлез – ТС Жабаљ

Конкурс о расподели средстава за суфинансирање програма ловачких удружења на територији града Зрењанина за 2024. годину

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2024. годину

 • Донето: 28.05.2024. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСТАВЉАЊУ ШТАНДОВА У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАНИ ПИВА 2024"

 • Мапа I круг
 • Прилог 1 - Образац понуде
 • Отварање понуда обавиће се јавно 21.06.2024. године (петак) у Мултимедијалној сали (соба 101) у згради Градске управе, на адреси Трг Слободе 10 у Зрењанину, са почетком у 12 часова, уз присуство Комисије организационог одбора.
 • Комисија ће као благовремене прихватити све понуде које буду предате на деловодни протокол писарнице Градске управе најкасније до 10 часова на дан отварања понуда
ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава  за економско оснаживање жена и подстицања развоја женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији града Зрењанина за 2024. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) на територији града Зрењанина 


- Пријавни образац

Коначна листа корисника помоћи намењене побошљању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме на територији Града Зрењанина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПРЕЛАСКОМ НА ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВИЈИ ЕНЕРГЕНАТ ЗА ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2024. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА (ГРАЂАНИМА) ЗА НАБАВКУ БИЦИКАЛА КАО ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВОГ ТРАНСПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
 • Рок за пријаву најкасније до 01.12.2024., до утрошка средстава - СРЕДСТВА СУ УТРОШЕНА
 • Пријавни образац
 • Изјава
 • Документација коју је потребно приложити при подношењу пријаве
 • КОНАЧНА ЛИСТА
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање младих на територији града Зрењанина у 2024. години

 

Предлог листе реда првенства корисника помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене побољшању услова становања избеглица
 • Датум: 04.04.2024.
 • Оглашава: Комисија за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме на територији града Зрењанина
Конкурс за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2024. години

Оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљиштау јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда, објављен у Листу Зрењанин 05.априла 2024. године.

 • Оглас је отворен до 07. маја 2024. године
 • Последњи дан за пријем понуда је 07. мај 2024. године
 • Отварање понуда је 10. маја 2024. године у просторијама Градске управе, у 10,00
Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2024. годину
 • Оглашава ГРАД ЗРЕЊАНИН
 • Рок: 10.04.2024. године

Обрасци:

Коначна листа за доделу ученичких и студентских стипендија града Зрењанина за школску 2023/2024. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА доделу финансијске помоћи најуспешнијим студентима из избеглих и расељених породица на територији АП Војводине

Оглашава: Фонд за избегла и расељена лица и за сарадњу са Србима у региону
Рок: 01.04.2024.

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА доделу финансијске помоћи најуспешнијим ученицима средњих школа из избеглих и расељених породица на територији АП Војводине

Оглашава: Фонд за избегла и расељена лица и за сарадњу са Србима у региону
Рок: 01.04.2024.

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Оглашава: Фонд за избегла и расељена лица и за сарадњу са Србима у региону
Рок: 15.04.2024.
 
 
Јавни позив за остваривање права на финансијску помоћ за биомедицински потпомогнуту оплодњу у граду Зрењанину
 • Оглашава: Град Зрењанин - Градоначелник
 • Рок: до 31.12.2024. године или до утрошка расположивих средстава
Документација:
Јавни позив за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Зрењанина
 • Оглашава: Град Зрењанин - Градоначелник
 • Рок: до утрошка расположивих средстава
Документација:

Јавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање породица избеглица на територији града Зрењанина кроз доходовне активности

Нацрт Стратегије за младе средњег Баната за период 2024-2030 - Јавна расправа

 • Организација: Градско веће града Зрењанина
 • Јавна расправа траје до 27.01.2024. године
 • Коментаре на Нацрт Стратегије за младе средњег Баната за период 2024-2030 можете слати на следећу адресу: rajko.kapelan@grad.zrenjanin.rs

Јавни позив за остваривање права на повлашћен превоз на територији града Зрењанина за 2024. годину

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИН

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ - ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ДЕЛА ЕНЕРГЕНАТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Предлог листе реда првенства корисника помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији за поправку, адаптацију или опремање сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници пројекта “Реинтеграција повратника по основу споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења “ на територији града Зрењанина. 
 
 
Оглашава: Град Зрењанин

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних средстава  за економско оснаживање младих на територији града Зрењанина у  2023. години

Јавни позив за подношење пријава за доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији за поправку, адаптацију, или опремање сеоске куће са окућницом и породична домаћинства која су била корисници пројекта “Реинтеграција повратника по ооснову споразума о реадмисији из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање трајних стамбених решења” на територији Града Зрењанина
 

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2023. години

Решење донето: 08.11.2023. године

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање жена и подстицање развоја женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији града Зрењанина за 2023. годину

Предлог о расподели средстава са образложењем

 • Донето: 03.11.2023. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2023. години

 • Решење донето: 31.10.2023. године

Одлука о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Зрењанина за 2023. годину

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Зрењанина за 2023. годину

 • Расписује: Град Зрењанин
 • Рок: 31.12.2023. године

Прилози:

ЛИСТA ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА)

Обавештење о начину достављања документације у вези са Јавним позивом

Обавештавамо све заинтересоване грађане у вези са јавним позивом за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова:

- Јавни позив за грађане је тренутно стопиран због количине пријава грађана којим је достигнут износ средстава опредељених позивом и тренутно Комисија на терену проверава испуњеност техничких услова пријава грађана.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2023. години

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2023. години

Јавни позив за подношење пријава за доделу помоћи у огревним дрвима са превозом, за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин - Повереник за избеглице и миграције
 • Трајање јавног позива: до 20. октобра 2023. године
 • Пријавни образац

Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Зрењанина

 • Расписује: Град Зрењанин
 • Рок: 30.11.2027. године
Прилози:
Јавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената 
Јавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратне новчане помоћи у циљу обнове оштећених породичних стамбених објеката услед елементарне непогоде град, киша и јак олујни ветар у јулу месецу 2023. године на територији Града Зрењанина

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратне новчане помоћи за обнову порушених породичних стамбених објеката услед елементарне непогоде јак олујни ветар, град и киша у јулу месецу 2023. године на територији Града Зрењанина

На основу члана 23 Закона о обнови након елементарне и друге непогоде (''Сл. гласник РС'' бр. 11/2015) објављују се решења о одобравању бесповратне новчане помоћи по Јавном позиву за доделу бесповратне новчане помоћи за обнову порушених породичних стамбених објеката услед елементарне непогоде јак олујни ветар, град и киша у јулу месецу 2023. године на територији Града Зрењанина број 82-3-24/2023-IV-10-02 од 21.08.2023. год. који је расписала Комисија за процену штете од елементарних непогода града Зрењанина, а који је објављен на званичној интернет презентацији геада Зрењанина и огласној табли Градске управе града Зрењанина дана 22.08.2023. год.

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЛОВАЧКИХ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2023.ГОДИНУ

 • Решење донето: 18.07.2023. године

Јавни позив повратницима по основу споразума о реадмисији, који живе на територији града Зрењанина, за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања

 • Оглашава: Град Зрењанин - Повереник за избеглице и миграције
 • Jавни позив траје: од 13-20. јуна 2023. године
 • Пријавни образац

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ - НАБАВКУ САДНОГ И СЕМЕНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ДОЗВОЉЕНОГ ЗА УПОТРЕБУ У ОРГАНСКОЈ ПРОУЗВОДЊИ, КОНТРОЛУ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА, СЕРТИФИКАЦИЈУ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДРУГЕ  ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ, А ДЕО СУ ОСТАЛИХ МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА, У НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ, МАШИНА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ У 2023. НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

ЈАВНИ ПОЗИВ повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији Града Зрењанина за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања

 • Оглашава: Република Србија - Комесаријат за избеглице и миграције
 • Рок за пријаву: 09. јун 2023. године

Пријавни образац 

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијског садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2023. години

 • Донето: 12.04.2023. године

Предлог о расподели средстава са образложењем

 • Донет:  06.04.2023. године

Решење о образовању и именовању Конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2023. години

 • Донето: 29.03.2023. године

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

 • Оглашава: Министарство за бригу о селу
 • Рок за подношење пријава: 01.новембар 2023. године
 

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2023. годину

 • Донето 27.02.2023. године

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница у 2023. години

 • Донета: 10.02.2023. године.

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2023. години

КОНАЧНА ЛИСТА реда првенства корисника помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме на територији града Зрењанина

Јавни позив за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Зрењанина

Јавни позив за остваривање права на финансијску помоћ за биомедицински потпомогнуту оплодњу у граду Зрењанину

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Зрењанин

Предлог листе реда првенства корисника помоћи намењене побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме на територији града Зрењанин

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава за 2023. годину

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ - ЕНЕРГЕТСКИ ВАУЧЕР ЗА ПЛАЋАЊЕ ДЕЛА ЕНЕРГЕНАТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНА ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИН

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације на територији града Зрењанина

 • Одлука донета: 18.11.2022. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН У 2022. ГОДИНИ

КОНАЧНA РАНГ ЛИСТA КРАЈЊИХ КОРИСНИКА за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Зрењанина за 2022. год.

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2022. годину

 • Донето: 18.10.2022. године

КОНАЧНА ЛИСТА корисника помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности 

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница у 2022. години

 • Донето: 11.10.2022. године

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ реда првенства корисника помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности 

 • Оглашава: Град Зрењанин 
ПРЕЛИМИНАРНA РАНГ ЛИСТA КРАЈЊИХ КОРИСНИКА за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Зрењанина за 2022. год

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава  за економско оснаживање жена и подстицања развоја   женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији града Зрењанина за 2022. годину

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2022. годину

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области спорта у граду Зрењанину за 2024. годину

Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност града Зрењанина за период од 2022-2027. године

Обавештење о могућности увида у део посебног бирачког списка националне мањине за подручје града Зрењанина

Листа за суфинансирање пројеката спортских организација у граду Зрењанину за 2023. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. годину

 • Донето: 31.08.2022. године

Предлог о расподели средстава са образложењем

 • Донето: 25.08.2022. године
Коначна листа реда првенства о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова, за 25 стамбених јединица у Клеку
Решење о образовању и именовању Конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

ОБАВЕШТЕЊЕ о процедури, времену, начину и условима за подношење пријава за утврђивање испуњености услова за остваривање права на куповину стана за локације Краљево, Крагујевац, Сремска Митровица и Врање

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Зрењанина за 2023. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Зрењанина за 2023. годину

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

Прелиминарана листа директних корисника на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Зрењанина

Обавештење о начину остваривања права на доделу државне помоћи за прибављање прве некретнине по основу рођења детета

 • Организација: Град Зрењанин

Обрасци:

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава измену огласа о јавном увиду у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и извештај о Стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године на животну средину

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Донето: 26.04.2022. године

Предлог о расподели средстава Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Донето: 18.04.2022. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Донето: 13.04.2022. године

Предлог листе корисника помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства избеглица која су била корисници програма куповине сеоских кућа са окућницом из средстава буџета РС или АПВ на територији града Зрењанина

 • Предлог Листа донет: 17.03.2022. године 

Предлог листе корисника помоћи у виду грађевинског материјала за стварање и побољшање услова становања породица избеглица на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин - Комисија за избор корисника помоћи

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу броја освојених бодова

 • Оглашава: Град Зрењанин - Комисија за избор корисника

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОНОСНУ КАРТИЦУ „ Цена минус за 3+“ УДРУЖЕЊА “ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС” ИЗ ЧАЧКА
 • Пријава ће трајати током целе 2024. године

Обрасци за пријаву:

 

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021. годину

 • Донето: 17.12.2021. године

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница 

 • Донето: 07.12.2021. године

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину

Решење о расподели средстава  по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Решење о измени решења о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање жена и подстицања развоја  женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији Града Зрењанина за 2021. години

 • Расписује: Град Зрењанин

Обрасци:

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021. годину

Oбавештење / позив учесницима ратова од 1941. до 1999. године са територије Града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок: није одређен

Документација: 

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН - eТуриста

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница

 • Листа донета: 14.12.2020.

Коначна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 09.10.2020.

Предлог листе реда првенства корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 18.09.2020.

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са сложеном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу избегавања довођења у ризик грађана приликом остваривања одређених права, Одељење за друштвене делатности града Зрењанина излази у сусрет грађанима и обавештава их да све захтеве и потребну документацију могу доставити електронским путем у оквиру следећих области:

Родитељски додатак, дечији додатак, породиљско одсуство и нега детета, посебна нега детета, енергетски угрожени купац, овлашћено паркирање обележених паркинг места, суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената, ИРК - Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ који пружају услуге смештаја у угоститељким објекатима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаним угоститељском објектима за смештај на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за привреду
 • Рок: неограничен

Решење о додели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину

 • Решење донето: 07.05.2019.

Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и проjеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019, 2021, 2022, 2023. и 2024. годину

Решења о расподели средстава за програмске активности и пројекте у области спорта у граду Зрењанину за 2024. годину.

 1. Решење донето: 13.02.2024.

Решења о расподели средстава за програмске активности и пројекте у области спорта у граду Зрењанину за 2023. годину.

 1. Решење донето: 30.01.2023.
 2. Решење донето: 31.01.2023.
 3. Решење донето: 26.05.2023.
 4. Решење донето: 28.07.2023.
 5. Решење донето: 10.11.2023.

Решења о расподели средстава за програмске активности и пројекте у области спорта у граду Зрењанину за 2022. годину.

 1. Решење донето: 04.05.2022.
 2. Решење донето: 21.02.2022.
 3. Решење донето: 26.09.2022.
 4. Решење донето: 24.11.2022.

  
Решења о расподели средстава за програмске активности и пројекте у области спорта у граду Зрењанину за 2021. годину.

 1. Решење донето: 01.02.2021.
 2. Решење донето: 10.05.2021.
 3. Решење донето: 23.08.2021.
 4. Решење донето: 23.08.2021.
 5. Решење донето: 15.10.2021.
 6. Решење донето: 26.11.2021.
 7. Решење донето: 24.12.2021.
 

Решење о додели средстава за финансирање програмских активности у области противпожарне заштите на териториjи града Зрењанина за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 2023. и 2024. годину

Решење о додели бесповратних подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године

 • Решење донето: 26.07.2018.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању

 • Организација: Министарство привреде
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Фонда за развој Републике Србије

 • Организација: Фонд за развој Републике Србије
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Развојног фонда Војводине

 •  Организација: Развојни фонд АПВ
 •  Рок: до утрошка средстава

Кредити Гаранцијског фонда АП Војводине

 • Организација: Гаранцијски фонд АП Војводине
 • Рок: до утрошка средстава