Огласи и конкурси

 

(за друштвене организације, савезе и удружења грађана којима су на конкурсу одобрена средства за реализацију пројеката)

 

ОГЛАСИ И КОНКУРСИ

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава  за економско оснаживање жена и подстицања развоја   женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији града Зрењанина за 2022. годину

Листа за суфинансирање пројеката савеза и колективних лопташких спортова у граду Зрењанину за 2022. годину

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта – урбанистичко архитектонске разраде локације за доградњу постојећег комплекса „Земљорадничке задруге“ Перлез, интерна станица за снабдевање друмских возила погонским горивом – течним нафтним гасом и пунионица боца течног нафтног гаса на делу парцеле кат. бр. 3186 и парцели кат. бр. 3224/2 КО Перлез, одговорног урбанисте Драгице Штимац дипл.инж.арх. израђен од стране ''Термоинжињеринг'' д.о.о. из Зрењанина, подносилац захтева "Земљорадничка задруга" Перлез, Улица Светосавска бр. 18 из Перлеза.

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 16. септембра 2022. год.  до 23. септембра 2022.год.
 • Урбанистички пројекат

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2022. годину

Јавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената
Јавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

Јавни позив за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената у 2022. години 

Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана за родну равноправност града Зрењанина за период од 2022-2027. године

ЈАВНИ КОНКУРС за радно место које се попуњава у Градској управи града Зрењанина

 • Рок за пријаву кандидата: 24. септембар 2022. год.

 

Обавештење о могућности увида у део посебног бирачког списка националне мањине за подручје града Зрењанина

Оглашава: Градска управа града Зрењанина

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ  ШКОЛА - ПУТНИКЕ са пребивалиштем на територији града Зрењанина

 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: школска 2022/2023. година

Јавни увид у  нацрт Плана детаљне регулације дела обилазнице око Орловата, деоница од раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле Рибара, до раскрснице државног пута IIA реда бр. 130 за Томашевац, са друмским мостом преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 km и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације дела обилазнице око Орловата, деоница од раскрснице улице Ботошки друм и Иве Лоле Рибара, до раскрснице државног пута IIA реда бр. 130 за Томашевац, са друмским мостом преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 km на животну средину

ОБАВЕШТЕЊЕ

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. годину

 • Донето: 31.08.2022. године

Предлог о расподели средстава са образложењем

 • Донето: 25.08.2022. године
Коначна листа реда првенства о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова, за 25 стамбених јединица у Клеку
Решење о образовању и именовању Конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Царска бара“ 

 • Оглашава: Покрајински секретеријат за урбанизам и заштиту животне средине
 • Рани јавни увид траје од: 24. августа 2022. год. до 07. септембра 2022.год.
 • текстуални део
 • графички део 

Коначна листа крајњих корисника (грађана) за набавку бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина

ОБАВЕШТЕЊЕ о процедури, времену, начину и условима за подношење пријава за утврђивање испуњености услова за остваривање права на куповину стана за локације Краљево, Крагујевац, Сремска Митровица и Врање

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Зрењанина за 2023. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Зрењанина за 2023. годину

Јавни позив за подношење пријава за коришћење средстава за подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

Јавни позив за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (грађанима) за набавку бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина
 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок: до утрошка средстава
 • Пријавни формулар за грађане
 • Образац 2
Одлука о издавању у закуп  простора намењеног постављању штандова у оквиру манифестације ''Дани пива 2022'' непосредном погодбом
 • Позив за подношење понуда је отворен до попуне преосталих слободних места
 • Образац понуде
 • Мапа

Јавна расправа о нацрту одлука:

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 10/11, 14/11,12/13, 11/14, 31/14, 14/17, 18/19, 2/20 и 2/20-др.одлука);
2. Одлука о одржавању јавних зелених површина на територији града Зрењанина;
3. Одлука о обављању комуналне делатности димничарске услуге на територији града Зрењанина;
4. Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења на територији града Зрењанина.

 • Оглашава: Град Зрењанин, Градска управа, Одељење инспекција
 • Јавна расправа траје од : 15.07.2022.год. до 30.07.2022.год.
Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години
Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу верског објекта, православног Храма Светог Саве, „В“ категорије, на парцели кат. бр. 14619/149 КО Зрењанин I, у Улици Дрварској, насељу Мужља у Зрењанину,  одговорног урбанисте Нине Стојановић (Митранић) из самосталног атељеа за грађевинско пројектовање и инжењеринг „Рад пројект“, подносиоца захтева Српске православне цркве, Епархије банатске, Црквене општине Зрењанин.
 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 08. јула 2022. год.  до 15. јула 2022.год.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Зрењанина з а2022. годину

 • Расписује: Град Зрењанин
 • Рок: 31.07.2022. године

Прилози:

Јавни позив за подношење пријава за коришћење средстава за подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

Јавни позив за подношење пријава за коришћење средстава за унапређење органске производње на територији Града Зрењанина за 2022. годину

Конкурс за расподелу средстава за суфинансирање пројеката савеза и колективних лопташких спортова за 2022. годину

Прелиминарана листа директних корисника на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Зрењанина

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације "Доља" у Зрењанину
(План генералне регулације ''Доља'' (''Службени лист града Зрењанина'' број 21/20-пречишћен текст) је доступан на сајту града Зрењанина)

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам

 • Јавни увид траје од: 24. јуна 2022. год.  до 24. јула 2022.год.

 • текстуални део

 • графички део

Јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина

 • Расписује: Комисија за реализацију набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина

 • Рок: 1. јул 2022. године

 • Обрасци

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Зрењанин

 • Објављује: Скупштина града Зрењанина 

 • Рок: 30 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило” Зрењанин

 • Објављује: Скупштина града Зрењанина 

 • Рок: 30 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије

Јавни позив за доделу помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и једнократне помоћи у грађевинском материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности на територији града Зрењанина  

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града Зрењанина, уз учешће града Зрењанина у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава и набавку нове пољопривредне механизације и опреме

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији града Зрењанина

 • Организација: Град Зрењанин

 • Рок: до 10.06.2022. године

 • Прилози

Јавни позив давање подстицаја у виду кошница са пчелињим друштвима младима на селу

Обавештење о начину остваривања права на доделу државне помоћи за прибављање прве некретнине по основу рођења детета

 • Организација: Град Зрењанин

Обрасци:

Листа вредновања и рангирања за суфинансирање програма ловачких удружења у сврху сузбијања шакала на територији града Зрењанина за 2022. годину

Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу за побљшање услова становања 

 • Расписује: Град Зрењанин

 • Рок: од  10. маја до 03. јуна 2022. године

 • Обрасци за пријаву могу се добити у Градској управи града Зрењанина, a све додатне информације на број телефона 023/315 01 86  радним данима од 8 до 13 часова.

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава измену огласа о јавном увиду у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и извештај о Стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године на животну средину

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Донето: 26.04.2022. године

Предлог о расподели средстава Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Донето: 18.04.2022. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Оглашава: Град Зрењанин

 • Донето: 13.04.2022. године

Предлог листе корисника помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства избеглица која су била корисници програма куповине сеоских кућа са окућницом из средстава буџета РС или АПВ на територији града Зрењанина

 • Предлог Листа донет: 17.03.2022. године 

Предлог листе корисника помоћи у виду грађевинског материјала за стварање и побољшање услова становања породица избеглица на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин - Комисија за избор корисника помоћи

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

Јавни оглас за пријаву кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије рода авијације

 • Оглашава: Министарство одбране Републике Србије

 • Рок за подношење пријаве: 31. март 2022. године

Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину

 • Оглашава: Министарство за бригу о селу Републике Србије

 • Рок за подношење пријаве: до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2022. године.

ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу броја освојених бодова

 • Оглашава: Град Зрењанин - Комисија за избор корисника

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОНОСНУ КАРТИЦУ „ Цена минус за 3+“ УДРУЖЕЊА “ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС” ИЗ ЧАЧКА

 • Пријава ће трајати током целе године

Обрасци за пријаву:

Јавни позив за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин - Градоначелник

 • Рок: до утрошка расположивих средстава

Документација:

Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу за поправку додељене сеоске куће са окућницом 

Оглашава: Град Зрењанин - Повереник за избеглице и миграције
Рок за пријаву: 21. јануар 2022. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ за остваривање права на повлашћен градски превоз  на територији града Зрењанинa y 2022. години

 • ОРГАНИЗАЦИЈА: Град Зрењанин

 • РОК: 31. јануар 2022. године

 • Захтев

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова од интереса за град Зрењанин у 2021. години 

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021. годину

 • Донето: 17.12.2021. године

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница 

 • Донето: 07.12.2021. године

 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину

 

Решење о расподели средстава  по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

 

Решење о измени решења о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање жена и подстицања развоја  женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији Града Зрењанина за 2021. години

 • Расписује: Град Зрењанин

Обрасци:

 

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021. годину

Јавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената

Јавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

Oбавештење / позив учесницима ратова од 1941. до 1999. године са територије Града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин

 • Рок: није одређен

Документација: 

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН - eТуриста

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница

 • Листа донета: 14.12.2020.

Коначна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 09.10.2020.

Предлог листе реда првенства корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 18.09.2020.

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са сложеном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу избегавања довођења у ризик грађана приликом остваривања одређених права, Одељење за друштвене делатности града Зрењанина излази у сусрет грађанима и обавештава их да све захтеве и потребну документацију могу доставити електронским путем у оквиру следећих области:

Родитељски додатак, дечији додатак, породиљско одсуство и нега детета, посебна нега детета, енергетски угрожени купац, овлашћено паркирање обележених паркинг места, суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената, ИРК - Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ који пружају услуге смештаја у угоститељким објекатима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаним угоститељском објектима за смештај на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за привреду

 • Рок: неограничен

Решење о додели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину

 • Решење донето: 07.05.2019.

 

Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и проjеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019, 2021. и 2022. годину

Решење о додели средстава за финансирање програмских активности у области противпожарне заштите на териториjи града Зрењанина за 2018, 2019, 2020, 2021. и 2022. годину

Решење о додели бесповратних подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године

 • Решење донето: 26.07.2018.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању

 • Организација: Министарство привреде

 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Фонда за развој Републике Србије

 • Организација: Фонд за развој Републике Србије

 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Развојног фонда Војводине

 •  Организација: Развојни фонд АПВ

 •  Рок: до утрошка средстава

Кредити Гаранцијског фонда АП Војводине

 • Организација: Гаранцијски фонд АП Војводине

 • Рок: до утрошка средстава