Poslednji rok za poreske prijave 31. mart

Služba za poresku upravu Gradske uprave Zrenjanin obaveštava javnost da, u okviru decentralizacije centralne poreske administracije, prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS", br.62/2006), od 01.01.2009. godine utvrđivanje i naplatu poreza na imovinu u statici fizičkih i pravnih lica administrira Služba za poresku upravu Gradske uprave grada Zrenjanina.
 
Shodno čl. 34. Zakona o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br. 26/01,..., 5/09) imaoci prava na nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji grada Zrenjanina, dužni su da podnesu poresku prijavu, sa tačnim podacima, do 31.03.2009.godine, Službi za poresku upravu koja se nalazi u zgradi Gradske uprave.
 
Pri tome, poresku prijavu na obrascu PPI-1 podnose:
    1. pravna lica i
    2. preduzetnici koji vode poslovne knjige-za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti)  a poresku prijavu na obrascu PPI-2 podnose:
    1. preduzetnici koji vode poslovne knjige-za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti;
    2. preduzetnici koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod i
    3. ostala fizička lica.
 
Zbog navedene obaveze, Služba za poresku upravu Gradske uprave grada Zrenjanina će raditi u subotu, 28.03.2009. godine od 8.00-12.00 časova a u ponedeljak, 30.03.2009.godine i utorak, 31.03.2009. godine, produženo, do 18.00 časova. 
 
Obaveza podnošenja poreske prijave PPI-2 se ne odnosi na obveznike koji porez na dohodak građana za prihode od poljoprivrede i šumarstva plaćaju prema katastarskom prihodu.
 
Obveznik poreza na imovinu koji je podneo poresku prijavu nije u obavezi da za istu imovinu podnosi novu prijavu, osim u slučaju promene podataka sadržanih u prijavi koji su od uticaja na visinu poreske obaveze, kada je dužan podneti izmenjenu PPI-2 u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene.
 
Na imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku kalendarske godine ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene.