Климатске карактеристике

Клима на подручју општине Зрењанин налази се на прелазу из мало влажног у суви климатски тип. Као мерило служи однос између количине падавина и потенцијалне евапотранспирације који за Зрењанин износи 0,81.

Поднебље је степско континентално, средња годишња температура износи 11,2 степена Целзијуса а годишња количина падавина око 622 мм. Распоред падавина према годишњим добима је прилично уједначен, али су честа и велика одступања.

Најизразитији ветар овог подручја је кошава. Брзина кошаве је веома променљива. Дува брзином од 5 – 11 м/сец. али понекад њени налети достижу брзину и од чак 28 м/сец. Кошава дува из југоисточног или источног правца и доноси релативно топле и претежно суве ваздушне масе. Други значајни ветар овог подручја је благотворени ветар из северозападног правца. Он редовно доноси кишу и снег и снабдева читаву Војводину довољним количинама влаге. Трећи значајни ветар је северац. То је хладан и често прилично јак ветар.

У току зиме снег просечно пада 18 дана. Зрењанин има од 2000. до 2200 сунчаних часова годишње, најмање сунчаних часова има у децембру – 42,5 а највише у јулу – 314.

Општа карактеристика свих климатских елемената овог подручја одражава се великим амплитудама у годишњим ходовима и у великим варијацијама вредности током године. 

По својим сеизмолошко – геолошким карактеристикама, подручје града и општине Зрењанин припада области ретких и умерених земљотреса.

Према педолошкој карти Војводине, подручје града је макроскопски подељено на свега две педолошке категорије: карбонатни чернозем на вишим деловима лесне терасе и солоњец – слатина у долини Бегеја. Међутим, према неким локалним педолошким испитивањима која су рађена за поједина детаљна урбанистичка решења и према општем познавању ситуације, вероватније је да су површине означене на поменутој карти као солоњец у ствари варијети ритских црница и смоница.