Softverska rešenja za razvoj poslovanja

Rumunsko Udruženje za elektronsku industriju i softvere – Filijala Temišvar (ARIES – TM),  u partnerstvu sa Tehničkim fakultetom "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, i uz podršku Grada Zrenjanina, Opštine Kikinda i Opštine Vršac, nastavlja seriju seminara "Softverska rešenja za razvoj poslovanja"  koji će se održati u gradovima graničnog regiona Srbije.
 
 
 
Učesnike Seminara u Zrenjaninu, održanog u utorak, 26. maja, pozdravio je pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina Predrag Stankov, a tokom skupa istaknut je značaj podizanja svesti rukovodstava firmi iz gradova pograničnog regiona Rumunija-Srbija u vezi sa potrebom korišćenja softverskih aplikacija za povećanje privredne konkurentnosti. U okviru seminara bilo je reči o nekoliko tema: donošenje politike za nabavku i implementacija softverskih aplikacija za potrebe poslovnog razvoja, vrste proizvoda, usluga i softverska rešenja za MSP iz regiona, izvori finansiranja za MSP, zainteresovana za ulaganja u IT radi razvoja poslovanja.
 
Seminar je, takođe, postavio za cilj olakšavanje uspostavljanja poslovnih odnosa između proizvođača softvera i MSP iz  gradova pograničnog rumunskog – srpskog regiona. Projekat "Softver za konkurentna MSP" finansiran je u okviru Susedskog programa Phare CBC Rumunija-Srbija 2004-2006 i implementiran je od strane ARIES-TM u partnerstvu sa TF "Mihajlo Pupin". 
 
Više informacija o projektu i održanim seminarima može se dobiti na veb-sajtu: www.banatsoftware.eu