KONKURS za stipendiranje talentovanih učenika i studenata sa područja grada Zrenjanina za školsku 2010/2011. godinu

Raspisuje se Konkurs za stipendiranje talentovanih učenika srednjih škola i  talentovanih studenata sa područja grada Zrenjanina:
 
I     USLOVI ZA STIPENDIRANjE
 
1. Za učenike srednjih škola
 • da je učenik drugog i viših razreda srednje škole,
 • da je učenik tokom srednjoškolskog obrazovanja ostvario odličan uspeh i
 • da je učenik u prethodnoj školskoj godini ostvario jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije.
 
2. Za studente
 • za studente osnovnih akademskih studija, da je student druge i viših godina studija na budžetu Republike Srbije,
 • za studente master i doktorskih studija, da je student na budžetu Republike Srbije ili da troškove školovanja plaća odgovarajući državni fakultet,
 • da nije ponovio ni jednu godinu studija ,
 • da je prosečna ocena tokom studija najmanje 9,00 ,
 • da je student položio sve ispite iz prethodnih godina studija i 
 • da student osnovnih akademskih studija nije navršio 25 godina života, odnosno da student master i doktorskih studija nije navršio 27 godina života.

 

III     ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

 

 • Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja  Konkursa.     .
 • Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
 • Rezultati Konkursa će biti objavljeni 15 dana po završetku Konkursa i istaknuti na oglasnoj tabli Skupštine grada Zrenjanina.