Otpis kamate na izvorne prihode grada

Skupština grada Zrenjanina je na poslednjoj sednici usvojila Odluku o otpisu kamate na određene lokalne javne prihode.
 
Predmet otpisa je kamata dospela za plaćanje do 31.12.2009. godine na:
  • Porez na imovinu fizičkih i pravnih lica,
  • Lokalne komunalne takse
  • Naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta
  • Naknadu za uređenje građevinskog zemljišta
  • Naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine i
  • Prihoda po osnovu samodoprinosa
Pravo na otpis kamate imaju svi poreski obveznici (fizička lica, pravna lica i preduzetnici) koji plate glavni dug dospeo za plaćanje do 31.12.2009. godine i tekuće obaveze od 01.01.2010. godine do dana podnošenja zahteva, a najkasnije do 31.03.2011. godine.
 
Pravo na otpis kamate utvrđuje se rešenjem nadležnog poreskog organa, odnosno nadležnog Javnog Preduzeća, a po podnetom zahtevu poreskog obveznika.
 
Obrazac zahteva se nalazi na sajtu grada Zrenjanina www.zrenjanin.rs u odeljku E-Uprava, Dokumenta za preuzimanje.
 
Dodatne informacije se mogu dobiti u Službi za poresku upravu u sobi 23 u zgradi Gradske uprave ili na telefon 023/566-020, lokali: 103, 141, 162 i 176. 
 
SLUŽBA ZA PORESKU UPRAVU