OBAVEŠTENJE o uvidu u birački spisak

Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (''Službeni glasnik RS'', br. 104/09 i 99/11), Odluke  o raspisivanju izbora za naradne poslanike Narodne Skupštine Republike Srbije (''Službeni glasnik RS'', br. 19/12), Odluke o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine (''Službeni list APV'', br. 6/12) i Odluke o raspisivanju izbora za odbornike Skupština opština, Skupština gradova i grada Beograda (''Službeni glasnik RS'', br. 19/12),  Gradska uprava grada Zrenjanina  dana 14.03.2012. godine, daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

OBAVEŠTAVAJU SE građani sa prebivalištem na teritoriji grada   Zrenjanina, koji imaju biračko pravo da je deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Zrenjanina od 14.03.2012. godine izložen na uvid u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina, kancelarija broj 14 u vremenu od 08,00 do 14,00 časova svakog radnog dana. 
 
Do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 20.04.2012. godine građani mogu podneti zahtev Gradskoj upravi za eventualne promene (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) u biračkom spisku. Za sve promene u biračkom spisku pored zahteva građani moraju prikazati i važeću ličnu kartu. 
 
Nakon zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora, upis birača u birački spisak vrši Ministarstvo nadležno za poslove uprave. Zahtev za promene u biračkom spisku može se podneti neposredno nadležnom Ministarstvu ili Gradskoj upravi. 
 
Od proglašenja izborne liste pravo na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac te izborne liste ili lice koje ono ovlasti i to na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu zakonom propisani dokazi za vršenje promene, a ako zahtev ne podnosi podnosilac proglašene izborne liste i dato punomoćje overeno u skladu sa zakonom. 
 
U birački spisak se upisuje i podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, odnosno mestu boravišta u inostranstvu. 
 
Upis birača koji bi glasali prema mestu boravka vrši se počev od dana raspisivanja izbora, a najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 20.04.2012. godine. 
 
Interno raseljena lica (lica koja imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, a boravište na teritoriji grada Zrenjanina) imaju biračko pravo na izborima za izbor narodnih poslanika Narodne Skupštine Republike Srbije i ista mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak, deo za područje grada Zrenjanina i tražiti odgovarajuće promene u jedinstvenom biračkom spisku uz prikaz potvrde o prijavi boravišta i legitimacije raseljenog lica. 
 
Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva nadležnog za poslove uprave, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj telefona koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i zvaničnoj internet stranici Ministarstva.