Određena zaduženja članovima Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća doneta su rešenja o zaduženjima članova tog tela.
Prema danas donetom rešenju Zlatana Ankić, član Gradskog veća grada Zrenjanina, zadužuje se za područje – resor sporta, resor za mlade, resor regionalne saradnje i resor evropskih integracija.
U okviru resora sporta imenovana će vršiti praćenje, analizu i predlaganje mera za poboljšanje stanja u sportu, koordinaciju sportskih aktivnosti i vršiće kontakt sa resornim Sekretarijatom za sport u AP Vojvodini i Ministarstvom za sport Republike Srbije. 
 
 
 
U okviru resora za mlade imenovana će vršiti analizu i pratiti stanje u ovoj oblasti, ostvarivati kontakt sa Učeničkim parlamentom, predlagati mere za poboljšanje položaja mladih i vršiti kontakt sa sekretarijatima AP Vojvodine i Ministarstvima Republike Srbije iz ove oblasti. 
U okviru resora regionalne saradnje imenovana će održavati i pospešivati saradnju sa drugim regionima i održavaće vezu sa gradovima sa kojima je već ostvarena saradnja. 
U okviru resora evropskih integracija, imenovana će vršiti analizu i pratiti stanje koje se tiče uloge lokalne samouprave u procesu pristupanja evropskim integracijama, predlagaće mere koje su neophodne u ovoj oblasti da se primene u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i vršiće kontakt sa sekretarijatima AP Vojvodine i Ministarstvima Republike Srbije iz ove oblasti.
Dubravka Bulovan Bengin zadužuje se za područje – resor kulture, obrazovanja, nacionalnih manjina i verskih zajednica.
U okviru resora kulture i obrazovanja imenovana će vršiti praćenje, analizu i predlaganje mera za poboljšanje stanja u kulturi i obrazovanju, ostvarivaće kontakt sa Učeničkim parlamentom i vršiće kontakt sa sekretarijatima AP Vojvodine i Ministarstvima Republike Srbije iz ove oblasti. 
U okviru resora za nacionalne manjine imenovana će analizirati stanje i rešavati tekuća pitanja od značaja za rad nacionalnih veća, obavljaće saradnju sa Savetom za međunacionalne odnose, pratiće stanje u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i upotrebe jezika nacionalnih manjina i vršiće kontakt sa sekretarijatima AP Vojvodine i Ministarstvima Republike Srbije iz ove oblasti. 
U okviru resora za verske zajednice, imenovana će vršiti komunikaciju i saradnju sa predstavnicima verskih zajednica na teritoriji grada Zrenjanina, predlagati mere za poboljšanje položaja verskih zajednica i rešavati sva tekuća pitanja iz ove oblasti i vršiće kontakt sa sekretarijatima AP Vojvodine i Ministarstvima Republike Srbije iz ove oblasti. 
 
 
 
Dragiša Albulj zadužuje se za područje – resor imovine grada Zrenjanina.
U okviru resora imovine grada Zrenjanina imenovani će se baviti imovinom grada Zrenjanina koja obuhvata gradsko građevinsko zemljište, stanove, poslovni prostor i službene zgrade lokalne samouprave, osnovne škole, domove zdravlja, predškolske ustanove i vrtiće, ustanove kulture, sportski objekti, mesne zajednice, trgove, parkove, pijace, groblja, upis javne svojine do restitucije. Imanovani će takođe vršiti kontakt sa sekretarijatima AP Vojvodine i Ministarstvima Republike Srbije iz ove oblasti 
Radiša Dupljanović zadužuje se za područje – resor preduzetništva grada Zrenjanina.
U okviru navadenog resora imenovani će pratiti stanje i preduzimati mere za poboljšanje položaja preduzetnika, ostvarivaće saradnju sa privrednom komorom i udruženjem industrijalaca i preduzetnika i vršiti kontakt sa sekretarijatima AP Vojvodine i Ministarstvima Republike Srbije iz ove oblasti. 
Milan Repija zadužuje se za područje – resor poljoprivrede i mesnih zajednica grada Zrenjanina.  
U okviru resora poljoprivrede imenovani će vršiti praćenje, analizu i predlaganje mera za poboljšanje stanja u poljoprivredi i vršiće kontakt sa sekretarijatima AP Vojvodine i Ministarstvom Republike Srbije iz ove oblasti. 
U okviru resora mesnih zajednica imenovani će vršiti analizu i pratiti stanje rada mesnih zajednica, predlagaće mere za razvoj u ovoj oblasti. Koordiniraće rad i staraće se o realizaciji programa Asocijacije mesnih zajednica. 
Dragan Šašić zadužuje se za područje – resor za socijalnu politiku grada Zrenjanina. 
U okviru navadenog resora imenovani će pratiti stanje u oblasti socijalne politike, natalne politike, pratiće problematiku izbeglih lica i vršiće saradnju i kontakt sa Centrom za socijalni rad i sa sekretarijatima AP Vojvodine i Ministarstvima Republike Srbije iz ove oblasti. 
Dr Boban Đukanović zadužuje se za područje – resor zdravstva grada Zrenjanina .
U okviru navadenog resora imenovani će pratiti stanje u oblasti primarne zdravstvene zaštite, pratiće zdravstveno stanje stanovništva i predlagati mere za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i vršiti kontakt sa sekretarijatima AP Vojvodine i Ministarstvima Republike Srbije iz ove oblasti.