Održana 21. sednica Gradskog veća

Pod predsedavanjem mr Ivana Bošnjaka danas je održana 21. sednica Gradskog veća, sa dnevnim redom koji je sadržavao šest tačaka. Većnici su razmatrali i usvojili Predlog Odluke o utvrđivanju potreba za rešenje stambenih potreba izbeglica na teritoriji grada Zrenjanina, na osnovu koje je potrebno obezbediti 40 stambenih jedinica, isto toliko seoskih kuća sa okućnicom, 5 montažnih kuća kao i određena količina građevinskog materijala za započete a nedovršene objekte i adaptaciju starih objekata. Predlog je sačinjen na osnovu sagledavanja potreba, sprovedenih anketa i prikupljenih podataka, a njegovim rešavanjem od strane Grada stekli bi se uslovi za trajno zbrinjavanje izbeglih lica koja žive na teritoriji Grada Zrenjanina. Grad je spreman da za podršku realizaciji ovog projekta u 2013. godini obezbedi budžetska sredstva u iznosu od 2.100.000, oo dinara, dok će se za naredne kalendarske godine procena potrebnih finansijskih sredstava utvrđivati krajem svake prethodne godine. 
 
       
 
Gradsko veće usvojillo je i Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje Lokalnog akcionog plana za pristupačnost grada Zrenjanina, na osnovu kog su zamenjeni pojedini članovi Komisije iz prethodnog saziva.
 
Usvojenim Rešenjem o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja takođe je došlo do promene u sastavu ovog tela, u koje su imenovana dva nova člana. 
 
Usvojenim Zaključkom, Gradsko veće naložilo je Gradskoj upravi da u što kraćem roku pristupi postupku racionalizacije i reorganizacije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina. Ovim se načelnica Gradske uprave, zajedno s rukovodiocima organizacionih jedinica, obavezuje da izvrši organizacione promene, dostavi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, kao i da sprovede druge aktivnosti koje bi obezbedile zapošljavanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba. 
 
      
 
Kako se navodi u istom Zaključku, postupak racionalizacije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina izvršiće se: preuzimanjem zaposlenih i nastavkom  rada  kod  drugog  poslodavca kod kojih postoji potreba za obavljanjem poslova koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu, u skladu sa zakonom, kao i prestankom radnog odnosa u Gradskoj upravi grada Zrenjanina, uz isplatu zakonom utvrđenih otpremnina zaposlenima za čijim radom prestane potreba. 
 
Konačno, Gradsko veće usvojilo je Predlog rešenja o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji Grada Zrenjanina. Odabir ovih lica izvršen je na osnovu njihove delatnosti u redovnim uslovima, a sa svakim od njih biće sklopljen poseban ugovor o postupanju u uslovima vanredne situacije.