Gradsko veće održalo 36. sednicu

U punom sastavu, u prisustvu svih devet članova, gradonačelnika Zrenjanina, mr Ivana Bošnjaka i njegovog zamenika, Čedomira Janjića, danas je zasedalo Gradsko veće, na 36. redovnoj sednici. Na dnevnom redu našlo se pet tačaka, a kao prvu, većnici su razmatrali  Predlog  Odluke o dopuni Odluke o naknadama za usluge koje vrši Gradska uprava. Ovom Odlukom izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, tako da je ukinuto plaćanje naknade za spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti, spise  i  radnje  u  postupku  za  ispravljanje  grešaka  u  rešenjima,  drugim ispravama i službenim evidencijama, spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom,  spise  i  radnje,  kao  priloge  koji  se  moraju  podneti  uz  zahtev,  u  vezi  sa regulisanjem vojne obaveze, spise i radnje u postupku za sahranjivanje i naknade za potvrdu o prijemu zahteva.   
 
Gradsko veće jednoglasno je utvrdilo Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava, obaveza i odgovornosti osnivača Kulturnog centra Zrenjanin, usvojilo Predlog Zaključka o stavljanju van snage Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin utvrđenog na sednici Gradskog veća grada Zrenjanina održanoj 18.04.2013. godine, a potom i utvrdilo Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin. Donošenju novog Statuta pristupilo se radi usaglašavanja istog sa odredbama Zakona  o  javnim  preduzećima i  Odluke o promeni osnivačkog  akta ovog preduzeća koje  je donela Skupština  grada.
 
Usvajanjem Predloga Zaključka o davanju saglasnosti JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin u vezi privremenog korišćenja parking prostora na lokaciji Nove pijace radi obezbeđivanja prostora za prodaju ogrevnog drveta iz kamiona i prikolica, Gradsko veće je ozvaničilo zahtev JKP  ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za dodelu na privremeno korišćenje parking prostora za navedenu namenu.