Na Dan Ujedinjenih nacija, Savet za ravnopravnost polova Zrenjanina sledi preporuke Komiteta UN

U skladu sa preporukama Komiteta Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, a koje se odnose na delovanje jedinica i organa lokalne samouprave, shodno Zakonu o ravnopravnosti polova, Savet za ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti na teritoriji Grada Zrenjanina skreće pažnju da je deo tih preporuka i sastavni deo rada Saveta u ovom periodu. Ovo je naročito značajno pomenuti danas, 24. oktobra, kada svetska organizacija obeležava svoj dan – Dan Ujedinjenih nacija.
 
I Republika Srbija ima određene obaveze koje proističu iz članstva pri Konvenciji Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih oblika diskriminacije. 
 
Lokalna samouprava u Zrenjaninu je, zbog usklađivanja Nacionalnih strategijskih dokumenata sa onima na lokalnom nivou, na protekloj 2. Sednici Saveta za ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti na teritoriji Grada Zrenjanina, zaključila da je potrebno pristupiti izradi Lokalnog akcionog plana, shodno Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti. Sednica je održana u utorak, 22.oktobra.
 
Podizanje svesti žena o postojećim žalbenim mehanizmima i obezbeđenju efektivne istrage svih žalbi za navedenu diskriminaciju na osnovu pola, jedan je od važnih predstojećih zadataka Saveta. Potrebno je takođe, što skorije, obezbediti uspostavljanje mehanizama za pružanje podrške velikim porodicama i deci čiji očevi nisu ispunili svoju obavezu izdržavanja.
 
Tema o kojoj se najviše razgovaralo tokom sednice Saveta je obezbeđivanje pomoći za sve žene žrtve nasilja, što uključuje i predstojeće aktivnosti u vezi sa 16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.
 
Savet za ravnopravnost polova i jednake mogućnosti na teritotiji grada Zrenjanina, podržaće sve aktivnosti koje će za rezultat imati veće učešće žena u društvenom životu grada, posebno kada se radi o učešću žena u političkom odlučivanju.