Расписан Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, кућа и станова

Град Зрењанин и ове године објавио је Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Зрењанина за 2022. годину

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:

1. замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
2. Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ.
3. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, осим термичке изолације за таваницу и испод кровног покривача за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
4.  Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ
5. Постављање и набавка материјала за термичку изолацију таванице и испод кровног покривача ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ (за ову меру се може конкурисати и заједно са мером постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омогача према негрејаном простору за породичне куће)
6. Набавка и инсталација котлова на природни гас, грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
7. Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.
8. Набавка и инсталација котлова на природни гас, грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ.
9. Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ.
10.Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела- радијатора и пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ. (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ).
11. Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ, (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим.
12. Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
13. Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.


Начин реализације додељених средстава: 

Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима извођачима радова, а не домаћинствима или стамбеним заједницама, након што грађанин или стамбена заједница изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства извођачу радова је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин или стамбена заједница предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије
приликом првог изласка.
Грађанин или стамбена заједница мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.
Град ће вршити пренос средстава изабраним извођачима радова у складу са закљученим уговором. Грађанин или стамбена заједница ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције (максималног износа бесповратних средстава града).
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом. 
Уколико грађанин или стамбена заједница није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је грађанин или стамбена заједница поднео приликом пријаве, град неће уплатити средства доделена
јавним конкурсом.
Рок важења цена, којим привредни субјекат гарантује да неће доћи до промене цена, је рок који тече од дана издавања предрачуна. Уколико након истека рока дође до промене цена на тржишту, а пре реализације Уговора, привредни субјекат има право да коригује цене на предрачуну, о чему је дужан да без одлагања обавести крајњег корисника. 
Уколико крајњи корисник пристане на кориговану понуду, разлику у цени сам сноси.
Уколико из неког разлога грађанин или стамбена заједница не може да реализује набавку од одабраног извођача радова, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову
профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.

Рок за пријаву је 31. јул ове године.
Додатне информације и обрасци доступни су на сајту града у делу - Конкурси и огласи, а обавештења у вези Јавног конкурса се могу добити позивом на 066/866-01-92, или имејл energetska.efikasnost@grad.zrenjanin.rs.

 

Иначе, Град Зрењанин расписао је средином августа прошле године јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и становима за грађане са територије Града Зрењанина. Конкурс се тицао замене спољних прозора и врата, са пратећим грађевинским радовима, као и замене котлова на природни гас у кућама које поседују систем централног грејања.      

На овај јавни позив пријавио се велики број грађана, а услове је испунило 97 њих заинтересованих за замену котлова и 188 за замену прозора и врата.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6639/large_Grb_Indeks_300.jpg