За суфинансирање мера енергетске ефикасности пристигло је више од три стотине пријава, корисници највише заинтересовани за замену столарије

Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима и стамбеним заједницама за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Зрењанина за 2022. годину завршен је крајем прошлог месеца, а према информацији Комисије за реализацију мера енергетске санације града пристигло је 329 пријава заинтересованих корисника.
Средства за сунфинасирање мера износе 27.061.764 динара, од чега је 13.801.500 динара определио град Зрењанин, а 13.260.264 динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности.
У току је отварање пристиглих пријава и, како из Комисије наводе, до сада је највише пријава пристигло за замену стлоларије.
Очекује се да потписивање Уговора са крајњим корисницима буде реализовано почетком октобра. 
Јавним позивом одређени су критеријуми за одабир пројеката, а оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава и стамбених јединица вршиће се у складу са Правилником, док ће Комисија извршити теренски обилазак како би имала увид у стање обејаката са листе и затим сачинити предлог коначне листе крајњих корисника који ће бити објављен на огласној табли и интернет страници града. 
 

Начин реализације додељених средстава: 

Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима извођачима радова, а не домаћинствима или стамбеним заједницама, након што грађанин или стамбена заједница изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства извођачу радова је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин или стамбена заједница предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије
приликом првог изласка.
Грађанин или стамбена заједница мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.
Град ће вршити пренос средстава изабраним извођачима радова у складу са закљученим уговором. Грађанин или стамбена заједница ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у одељку II (максималног износа бесповратних средстава града).
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.
Уколико грађанин или стамбена заједница није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је грађанин или стамбена заједница поднео приликом пријаве, град неће уплатити средства доделена
јавним конкурсом.
Рок важења цена, којим привредни субјекат гарантује да неће доћи до промене цена, је рок који тече од дана издавања предрачуна. Уколико након истека рока дође до промене цена на тржишту, а пре реализације Уговора, привредни субјекат има право да коригује цене на предрачуну, о чему је дужан да без одлагања обавести крајњег корисника. Уколико крајњи корисник пристане на кориговану понуду, разлику у цени сам сноси.
Уколико из неког разлога грађанин или стамбена заједница не може да реализује набавку од одабраног извођача радова, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову
профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.


Подсетимо, Град Зрењанин расписао је  јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и становима за грађане са територије Града Зрењанина и средином августа прошле године. Конкурс се тицао замене спољних прозора и врата, са пратећим грађевинским радовима, као и замене котлова на природни гас у кућама које поседују систем централног грејања. На тај јавни позив пријавио се велики број грађана, а услове је испунило 97 њих заинтересованих за замену котлова и 188 за замену прозора и врата.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6676/prozori_m.jpg