Konkurs za dotacije uduženjima građana

Na osnovu člana 20. Odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu ("Službeni list APV", br. 4/09) i Odluke o sprovođenju postupka za dodelu sredstava putem javnog konkursa broj:121-401-1547/2009 od 22. septembra 2009. godine, Pokrajinski sekretarijat za regionalnu i međunarodnu saradnju (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje
 
                                                                              K O N K U R S
 
za dotacije udruženjima građana na teritoriji AP Vojvodine iz oblasti evropskih integracija i međuregionalne saradnje za nastup AP Vojvodine na Evropskoj nedelji regija i gradova Open Days-u 2009. godine u Briselu.
 
I. Konkurs se raspisuje radi realizacije projekata udruženja građana u 2009. godini, koje će promovisati ideju evropskih integracija i međuregionalne saradnje i nastupa AP Vojvodine u Briselu u oblasti Creative Action for Innovation, u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara.
Programske aktivnosti koje će se finansirati u okviru dve specifične oblasti:
-Inicijative i konkretne medijske aktivnosti na promovisanju evropskih integracija AP Vojvodine i Republike Srbije.
-Organizovanje skupova,manifestacija i edukativnih programa radi podizanja informisanosti o prednostima međuregionalne saradnje AP Vojvodine.
Troškovi pojedinačnih projekata koje finansira Pokrajinski sekretarijat za regionalnu i međunarodnu saradnju ne mogu prelaziti iznos od 2.500.000,00 dinara.
Posebno će se bodovati organizacije koje su u prethodne dve godine realizovale projekte ukupne vrednosti preko 2.000,000,00 dinara, u okviru kojih su obezbeđivale minimalno 30% sopstvenih sredstava.
 
II. Na konkursu mogu da učestvuju registrovana udruženja građana čija se delatnost zasniva na promovisanju evropskih integracija i međuregionalne saradnje, čiji su projekti usmereni na inicijative i sprovođenje konkretnih aktivnosti u navedenim oblastima.
 
1. Prijave se podnose isključivo na predviđenom obrascu (može se preuzeti i u prostorijama Sekretarijata). Obrazac se može preuzeti sa web-stranice Pokrajinskog sekretarijata za regionalnu i međunardonu saradnju www.region.vojvodina.gov.rs/ konkursi.
 
2. Projektna dokumentacija treba da sadrži: naziv i sedište nosioca projekta; potvrdu o registraciji kod nadležnog organa; fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju, broj žiro računa; podatke o odgovornom licu i podatke o kontakt osobi (ime, prezime i broj telefona), vrstu, cilj i obim projekta; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; obim i vrstu sredstava koja su potrebna za realizaciju projekta; vremenski plan upotrebe sredstava.
 
3. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.
 
4. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: «Prijava na konkurs». Prijava sapratećom dokumentacijom se podnosi Pokrajinskom sekretarijatu za regionalnu i međunarodnu saradnju, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.
 
5. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2009. godine.
 
6. Rok za donošenje odluke po konkursu je 02. oktobar 2009. godine. Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji Sekretarijata: www.region.vojvodina.gov.rs
Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Protiv ovih diskrecionih odluka Sekretarijata nije dozvoljen pravni lek.
 
7. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.
 
8. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način kontrole nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.
 
9. Nakon realizacije projekta, izveštaj o korišćenju sredstava se podnosi najkasnije u roku od 15 dana od roka utvrđenog za realizaciju namene, za koju su sredstva primljena sa pripadajućom dokumentacijom overenom od strane odgovornih lica kojom pravda korišćenje sredstava (otpremnica, račun, izvod tekućeg računa, ugovor o delu i sl.).